Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής Τριών Μέλων ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για Συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης διαπιστώνει την εκλογή των κ.κ. Ευάγγελο Βασιλάτο του Νικολάου, Αναπληρωτή Καθηγητή, Φάμπιο Αντωνίου, του Μιχαήλ, Επίκουρο Καθηγητή και Ευάγγελο Διοικητόπουλο του Βασιλείου, Επίκουρο Καθηγητή, ως μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τα οποία θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών. Η θητεία τους  θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη της θητείας του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, δηλαδή από 01.09.2021 έως 31.08.2024.

Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο εδώ.