Υποβολή Αιτήσεων για Διακοπή Σπουδών

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να διακόψουν την φοίτησή τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 33 του Ν. 4009/2011, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στην Κοσμητεία της Σχολής τους, τις ημέρες και ώρες υποδοχής. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση.