Προκήρυξη Xορήγησης Eτησίων Yποτροφιών για Προπτυχιακούς Φοιτητές για το Ακαδ. Έτος 2018-2019 από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος «Γεωργίας Νικολακοπούλου»

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, δύο ετήσιες (2) υποτροφίες σε δύο άπορους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος Γεωργίας Νικολακοπούλου.
Το ποσό εκάστης υποτροφίας ανέρχεται στα 300 ευρώ μηνιαίως, ήτοι συνολικά 3.600 ευρώ και αφορά στην κάλυψη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και ειδικότερα στο χρονικό διάστημα από 1-9-2018 έως και 31-8-2019.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Π.Α., Πατησίων 76 – Αθήνα, Τ.Κ. 104 34, μέχρι και την 05/10/2019 και ώρα:15:00, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα αναφερόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 210 8203818, κ. Οικονομίδης Στέλιος.