Προκήρυξη Απονομής Βραβείων για το Ακαδ. Έτος 2018-2019 από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος «Φαίδωνα Γ. Χατζηγεωργίου»

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, οχτώ (8) χρηματικά βραβεία σε έναν αριστεύσαντα άπορο απόφοιτο από κάθε Τμήμα του, που αποφοίτησε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Φαίδωνα Γ. Χατζηγεωργίου». Το ποσό εκάστου βραβείου ανέρχεται σε 500,00 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Π.Α., Πατησίων 76 – Αθήνα, Τ.Κ. 104 34, μέχρι και την 05/10/2019 και ώρα:15:00, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 210 8203818, κ. Οικονομίδης Στέλιος.