Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Κωδικός: 
5626
Εξάμηνο: 
6ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιεχόμενο του μαθήματος: Το διαδίκτυο και γενικότερα οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν πλέον καθοριστικούς παράγοντες διαμόρφωσης των σημερινών αγορών και δημιουργούν νέα δεδομένα, νέες δυνατότητες και νέα εργαλεία για το μάρκετινγκ. Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των νέων αυτών δυνατοτήτων, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε τακτικό επίπεδο, και η σύνδεσή στους με τη συνολική στρατηγική μάρκετινγκ ενός οργανισμού ή εταιρίας. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: στρατηγική μάρκετινγκ στην ψηφιακή εποχή, συμπεριφορά καταναλωτή στο διαδίκτυο και τα λοιπά ψηφιακά μέσα, δημιουργία αξίας, content marketing, θέματα τιμολόγησης, τρόποι, μέσα και εργαλεία διαφήμισης στο διαδίκτυο (own, paid, earned media), Search Engine Optimization,  νέοι μεσάζοντες και εναλλακτικά δίκτυα,  ηελεκτρονικά επιχειρηματικά μοντέλα, μορφές και δυνατότητες των κοινωνικών δικτύων, Web analytics & social media metrics.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  1. Να έχουν κατανοήσει τις συνέπειες των ψηφιακών τεχνολογιών για το μάρκετινγκ
  2. Να γνωρίζουν τα κύρια εργαλεία του ψηφιακού μάρκετινγκ και να είναι σε θέση να τα εφαρμόσουν σε ένα αρχικό επίπεδο
  3. Να επιλέγουν και να συνδυάζουν τα κατάλληλα εργαλεία ανάλογα με τους στόχους μάρκετινγκ και τα δεδομένα της αγοράς
  4. Να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των ενεργειών ψηφιακού μάρκετινγκ
  5. Να συνθέτουν όλα τα παραπάνω σε ένα e-marketing plan.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. Βλαχοπούλου Μ. και Δημητριάδης Σ. (2014). Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Rosili.
  2. Σιώμκος Γ. και Τσιάμης Ι. (2004). Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Σταμούλη.
  3. Chaffey D. and Chadwick E., (2016). Digital Marketing, Pearson, 6th edition.
  4. Strauss J. and Frost R. (2016).  E-Marketing, Pearson, 7th international edition.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Το μάθημα βασίζεται σε διαλέξεις, μελέτες περιπτώσεων, ανάλυση παραδειγμάτων και περιλαμβάνει υποχρεωτική ομαδική εργασία και υποχρεωτικά εργαστήρια.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Τελική, γραπτή, ατομική εξέταση. Υποχρεωτική γραπτή ομαδική εργασία.