Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

Κωδικός: 
5693
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση: 
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Διδάσκων: 

Περιεχόμενο του μαθήματος: Στο μάθημα παρουσιάζονται και αναλύονται, μέσα από μια διαλογική προσέγγιση, όλες οι σύγχρονες αρχές και μέθοδοι σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης διαδικτυακών εφαρμογών. Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να κατανοήσει τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς που απορρέουν κατά τη διαδικασία σχεδίασης και υλοποίησης σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών. Έμφαση δίνεται στη σχεδίαση εύχρηστων διαδραστικών συστημάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των χρηστών τους. Συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική θα μελετήσουμε όλον τον κύκλο ζωής ενός ψηφιακού προϊόντος με ιδιαίτερη βαρύτητα στην αρχιτεκτονική του Παγκοσμίου Ιστού (HTML), στην εμφάνιση μιας ιστοσελίδας (CSS), στα μοντέρνα πρότυπα του web design μέσω Wireframes και Mockups φυσικά στην αξιολόγηση των ιστοχώρων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος o φοιτητής θα έχει:

  1. κατανοήσει τον κύκλο ζωής ενός ψηφιακού προϊόντος (website /mobile app)
  2. αποκτήσει πρακτική εμπειρία σχεδίασης διαδικτυακών εφαρμογών μέσω ειδικών εργαλείων
  3. θα κατανοεί τη σημαίνει διάδραση σε ένα site
  4. καταλάβει τι απαιτήσεις έχει ο διαδικτυακός προγραμματισμός και πώς αυτές συνδέονται με την επίτευξη των e-marketing στρατηγικών στόχων.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  1. Κουτσάμπασης, Π., Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων με επίκεντρο τον χρήστη, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα / Κάλλιπος https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2765
  2. Design Sprint Methods by Google http://bit.ly/1Owq6lJ
  3. Μαρκατσέλας M., Ξαρχάκος K., CSS Θεωρία & Εφαρμογές, 2013
  4. Οικονόμου, Ι. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, 2009, Nexus

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Το μάθημα βασίζεται σε διαλέξεις, μελέτες περιπτώσεων, ανάλυση παραδειγμάτων και περιλαμβάνει υποχρεωτική ομαδική εργασία και πρακτικές ασκήσεις σε διαδικτυακές εφαρμογές.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Τελική, γραπτή, ατομική εξέταση. Υποχρεωτική ομαδική εργασία.