Συμπεριφορά Καταναλωτή

Κωδικός: 
5623
Εξάμηνο: 
2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιεχόμενο του μαθήματος: Η Συμπεριφορά Καταναλωτή ασχολείται με τη μελέτη των διαδικασιών μέσω των οποίων άτομα ή ομάδες ατόμων αναζητούν, επιλέγουν και αγοράζουν, χρησιμοποιούν και αξιολογούν προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το αντικείμενο και τις μεθόδους αυτού του επιστημονικού πεδίου και να γνωρίσουν τις κλασικές και σύγχρονες θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις στη μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή και τη σημασία τους για τη χάραξη αποτελεσματικών στρατηγικών μάρκετινγκ. Στα μάθημα εξετάζονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 1.  Εισαγωγή στη Συμπεριφορά Καταναλωτή: έννοια, ερευνητικές μέθοδοι, συγγενείς κλάδοι, σχέση με το μάρκετινγκ.
 2. Εξωτερικές επιδράσεις καταναλωτικής συμπεριφοράς: δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, αξίες, κουλτούρα, ομάδες αναφοράς, καθοδηγητές γνώμης.
 3. Εσωτερικές διαδικασίες: επεξεργασία πληροφοριών, αντίληψη, μάθηση, μνήμη, κίνητρα, αυτο-εικόνα, προσωπικότητα, τρόπος ζωής (lifestyle), στάσεις, συναισθήματα.
 4. Θεωρία και μέθοδοι τμηματοποίησης της αγοράς καταναλωτών.
 5. Διαδικασίες λήψης αγοραστικών αποφάσεων: Στάδια λήψης αγοραστικών αποφάσεων, τύποι αγοραστικών αποφάσεων, ανάμειξη καταναλωτή και διαδικασίες λήψης αγοραστικών αποφάσεων.
 6. Μετα-αγοραστική συμπεριφορά.
 7.  Προστασία καταναλωτή: άσκηση πολιτικής προστασίας του καταναλωτή, κρατικοί οργανισμοί και ενώσεις προστασίας καταναλωτών, ρυθμιστικά πλαίσια και νομοθεσία.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:

 1.  Να γνωρίζουν το αντικείμενο και τις μεθόδους της συμπεριφοράς καταναλωτή.
 2. Να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις διαφορετικές θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις.
 3. Να κατανοούν, ειδικότερα, τις διαδικασίες μέσω των οποίων οι καταναλωτές αναζητούν και αξιολογούν τις διαθέσιμες επιλογές και διαμορφώνουν τις προτιμήσεις τους.
 4. Να κατανοούν τη σημασία της συμπεριφοράς του καταναλωτή για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών ενεργειών μάρκετινγκ.
 5. Να κατανοούν τους τρόπους με τους οποίους οι στρατηγικές μάρκετινγκ επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

 1. Μπάλτας, Γ. και Παπασταθοπούλου, Π. (2013). Συμπεριφορά Καταναλωτή, Εκδόσεις Rosili.
 2. Σιώμκος, Γ. (2011). Συμπεριφορά Καταναλωτή και Στρατηγική Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Σταμούλη.
 3. Haugtvedt, C. P., Herr, P. M., & Kardes, F. R. (Eds) (2008). Handbook of Consumer Psychology, NY: Taylor and Francis.
 4. Hoyer, W., D., & MacInnis, D. J. (2010). Consumer Behavior, 5th Edition. Mason, OH: South-Western.
 5. Solomon, M. R. (2016). Συμπεριφορά Καταναλωτή: Αγοράζοντας, Έχοντας και Ζώντας, Εκδόσεις Τζιόλα.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις με διαδραστικό χαρακτήρα που περιλαμβάνουν παρουσίαση των κύριων θεωρητικών προσεγγίσεων και ανάλυση παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Τελική γραπτή εξέταση. Τα θέματα απαιτούν σύντομες απαντήσεις ή επιλογή μεταξύ πολλαπλών επιλογών. Η υψηλή επίδοση προϋποθέτει την καλή και σε βάθος κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος, αναλυτική και κριτική ικανότητα και δυνατότητα συνδυασμού και εφαρμογής του θεωρητικού περιεχομένου σε πραγματικές καταστάσεις και προβλήματα.