Ποσοτικά Μοντέλα Μάρκετινγκ

Κωδικός: 
5688
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση: 
Επιχειρησιακή Αναλυτική

Περιεχόμενο του μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των ποσοτικών μοντέλων που εφαρμόζονται για την ερμηνεία προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων στο μάρκετινγκ. Τα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα: Αρχές και πρακτική εφαρμογή ποσοτικών μοντέλων μάρκετινγκ. Η εφαρμογή των μοντέλων στην λήψη αποφάσεων και η πρακτική τους αξιοποίηση. Εμπειρικά δεδομένα για ποσοτικά μοντέλα μάρκετινγκ. Οι νέες τεχνολογίες συλλογής και ανάλυσης δεδομένων στο μάρκετινγκ. Τα είδη των ποσοτικών υποδειγμάτων. Σχεδιασμός και εμπειρική εκτίμηση ποσοτικών μοντέλων. Σχεδιασμός πειραμάτων. Μοντέλα διακριτής Επιλογής. Εφαρμογές.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  1. Να γνωρίζουν πως και γιατί χρησιμοποιούνται τα ποσοτικά μοντέλα.
  2. Να γνωρίζουν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ποσοτικών μοντέλων σε εμπειρικά δεδομένα.
  3. Να κατανοούν τις πρακτικές εφαρμογές των ποσοτικών υποδειγμάτων.
  4. Να μπορούν να χρησιμοποιούν ποσοτικά μοντέλα στην πράξη και να διεξάγουν πραγματικές αναλύσεις σε υπολογιστή.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

Διατίθενται σημειώσεις του καθηγητή.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις, μελέτες περιπτώσεων, εργαστήρια, και ομαδικές εργασίες.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή εξέταση και ομαδικές εργασίες.