Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Κωδικός: 
5412
Εξάμηνο: 
2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιεχόμενο του μαθήματος: Το μάθημα έχει σχεδιασθεί για να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των εργαζομένων και των κύριων θεμάτων που αφορούν την επιτυχημένη διοίκησή τους. Έχει σαν στόχο να βοηθήσει τους σπουδαστές να γίνουν αποτελεσματικά στελέχη και μάνατζερς. Η Οργανωσιακή Συμπεριφορά  είναι ο χώρος που ερευνά την επίδραση που έχουν τα άτομα, οι ομάδες και η δομή στη συμπεριφορά μέσα στις επιχειρήσεις και εφαρμόζει αυτήν τη γνώση για να κάνει τις επιχειρήσεις πιο αποτελεσματικές. Ειδικότερα,  θα αναπτυχθούν τα θέματα της αντίληψης, της συναισθηματικής νοημοσύνης, της παρακίνησης, της ηγεσίας, των ομάδων, καθώς και σύγχρονοι προβληματισμοί πάνω στη διοίκηση των εργαζομένων όπως, ενδυνάμωση, πνευματικότητα στην εργασία, χάσμα γενεών στον εργασιακό χώρο και άλλα.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  Μετά το τέλος του μαθήματος, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να:

  1. Γνωρίζουν τις θεωρίες και τις έννοιες του επιστημονικού πεδίου της οργανωσιακής συμπεριφοράς.
  2. Μελετούν και να κατανοούν στάσεις, συναισθήματα και συμπεριφορές  σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο στον εργασιακό χώρο.
  3. Αναγνωρίζουν σε βάθος την πολυπλοκότητα των παραγόντων που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
  4. Αναπτύξουν ικανότητες χειρισμού θεμάτων σε σχέση με τη συμπεριφορά και την απόδοση στην εργασία.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:  

  1. Βακόλα, Μ. και Νικολάου, Ι. (2011). Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά, Εκδόσεις Rosili.
  2. Ιορδάνογλου, Δ. (2008). Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις σύγχρονες οργανώσεις: Νέες τάσεις και πρακτικές, Εκδόσεις Κριτική.
  3. Kreitner, R. and Kinicki, A. (2004).  Organizational Behavior, McGraw-Hill.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Το μάθημα θα βασισθεί σε μικρές διαλέξεις, ενώ παράλληλα θα χρησιμοποιηθούν πολλές και διαφορετικές εκπαιδευτικές μέθοδοι, όπως ομαδικές ασκήσεις,  μελέτες περιπτώσεων (case studies), παρουσιάσεις, videoταινίες, παίξιμο ρόλων, αυτοδιαγνωστικά τεστς, ώστε να αποσαφηνίζονται και να υποστηρίζονται οι θεωρητικές έννοιες.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή Εξέταση:  75%

Τα θέματα στη γραπτή εξέταση θα απαιτούν από τους σπουδαστές εις βάθος γνώση των θεμάτων που έχουν αναπτυχθεί στο μάθημα και κριτικό στοχασμό.

Γραπτή Εργασία και Παρουσιάσεις:  25%

Δύο ομαδικές εργασίες που αφορούν κριτικό αναστοχασμό σε θέματα και έννοιες που έχουν συζητηθεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η μια εργασία έχει σχεδιασθεί για να βοηθήσει τους σπουδαστές να συνθέσουν τις έννοιες και τη θεωρία που θα διδαχθούν στο μάθημα με την εμπειρία της εργασίας μέσα σε μια ομάδα. Η δεύτερη εργασία στοχεύει στο να αναπτύξει στους σπουδαστές την ικανότητα να μαθαίνουν μέσα από την ακαδημαϊκή έρευνα και γνώση. Οι ομάδες αναζητούν ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό υλικό στις θεματικές ενότητες του μαθήματος, συνθέτουν και παρουσιάζουν το υλικό τόσο γραπτά όσο και μέσα από παρουσιάσεις