Θεωρία Παιγνίων και Αβεβαιότητας

Κωδικός: 
1705
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Επιλογής

Περιεχόμενο του μαθήματος: Επιλογή σε συνθήκες αβεβαιότητας. Εισαγωγή στην θεωρία των παιγνίων. Οικονομική ανάλυση της πληροφόρησης. Κίνητρα και συμβόλαια. Θεωρία δημοπρασιών.
 
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. Nicholson, W., Μικροοικονομική Θεωρία, Τόμος Β, Εκδόσεις Κριτική.
  2. Varian, H., Μικροοικονομική: μια σύγχρονη προσέγγιση, Εκδόσεις Κριτική.
  3. Gravelle, H. and Rees, R., Microeconomics, 2nd Edition, Longman.
  4. Kreps, D., A Course in Microeconomic Theory, Harvester Wheatsheaf (περισσότερο προχωρημένου επιπέδου).
  5. Gibbons, R. (1992). A Primer in Game Theory, (περισσότερο προχωρημένου επιπέδου).
    Πρόσθετη βιβλιογραφία και κάποιες σημειώσεις θα μοιραστούν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.