Θετική Οργανωσιακή Παιδεία

Κωδικός: 
5782
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση: 
Διοίκηση Επιχειρήσεων & Ανθρώπινου Δυναμικού

Περιεχόμενο του μαθήματος: Η Θετική Οργανωσιακή Παιδεία (ΘΟΠ) είναι μια νέα προσέγγιση που εστιάζει στη μελέτη των δυναμικών διαδικασιών μέσα στους οργανισμούς που οδηγούν στην ανάπτυξη των ανθρώπινων και  των οργανωσιακών ικανοτήτων. Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι οι σπουδαστές να μελετήσουν και να κατανοήσουν  το πώς μπορούν να δημιουργήσουν και να διοικήσουν οργανισμούς στους οποίους τα άτομα ευημερούν  και αποδίδουν το καλύτερο δυνατό.  Η ατομική και  ομαδική ευημερία είναι το κλειδί για την οργανωσιακή αριστεία.  Η πρόκληση από αυτήν την οπτική είναι διττή, α) σε προσωπικό επίπεδο, τί κάνει, πώς δημιουργεί το πλαίσιο για να φέρνει εξαιρετικά αποτελέσματα, και β) από το ρόλο του μάνατζερ πώς δημιουργεί και  ενεργοποιεί πλαίσια (εργασίες, κουλτούρες, δομές και διαδικασίες)  που επιτρέπουν στα άτομα και τις ομάδες να ευημερούν. Αρχίζουμε από την  προσέγγιση των θετικών ατομικών χαρακτηριστικών, συναισθημάτων και αρετών και πώς αυτά  σχετίζονται με την ανάπτυξη στον εργασιακό χώρο. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τις θετικές σχέσεις στον εργασιακό χώρο, ποιά είναι τα χαρακτηριστικά τους και πώς μπορούμε να τις αναπτύξουμε. Θα δούμε μέσα  από ποιές οργανωσιακές πρακτικές βοηθούμε τους ανθρώπους και τους οργανισμούς να φέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα και πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε τα προβλήματα και τις προκλήσεις μέσα από ένα θετικό πρίσμα.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:

  1. Να εξηγούν τις πολυεπίπεδες συνέπειες των θετικών παρεμβάσεων τόσο σε επίπεδο οργανισμού όσο και σε ατομικό επίπεδο.
  2. Να γνωρίζουν τη μεθοδολογία και τα επιστημονικά εργαλεία για τη μελέτη και τη μέτρηση θετικών οργανωσιακών παρεμβάσεων.
  3. Να αναφέρουν τους θετικούς οργανωσιακούς μηχανισμούς και τις διαδικασίες για εξαιρετικά αποτελέσματα.
  4. Να σχεδιάζουν  πρακτικές διαχείρισης οργανισμών, τμημάτων και εργασιών που προωθούν την ευημερία και την αριστεία.
  5. Να αναπτύσσουν προγράμματα ανάπτυξης του ψυχολογικού και κοινωνικού κεφαλαίου των οργανισμών.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. Greenberg J., και Baron, R.A. (2010). Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά, Gutenberg, Αθήνα.
  2. Σταλίκας, Α., και Μυτσικίδου, Π. (2011). Εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία. Εκδόσεις Τόπος (Μοτίβο Εκδοτική), Αθήνα.
  3. Spreitzer, G.M., and Cameron, K.S. (2011).  The Oxford Handbook of Positive Organizational Scholarship.  Oxford University Press, Oxford.
  4. Νικάνδρου, Ε. (2016). Σημειώσεις διδάσκουσας, Συλλογή Επιστημονικής Αρθρογραφίας στο γνωστικό πεδίο της Θετικής Οργανωσιακής Παιδείας.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Στο μάθημα θα χρησιμοποιήσουμε πολλές και διαφορετικές εκπαιδευτικές μεθόδους, ώστε ο κάθε σπουδαστής να αντλήσει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες από διαφορετικές μαθησιακές εμπειρίες και να αποσαφηνίζονται οι θεωρητικές έννοιες. Μικρής διάρκειας διαλέξεις, μελέτες περίπτωσης, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις, αυτοδιαγνωστικά ερωτηματολόγια, βίντεο και συζητήσεις είναι οι εκπαιδευτικές μέθοδοι πάνω στις οποίες δομούνται τα μαθήματα.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή Εξέταση:  75%

Τα θέματα στη γραπτή εξέταση θα απαιτούν από τους σπουδαστές εις βάθος γνώση των θεμάτων που έχουν αναπτυχθεί στο μάθημα και κριτικό στοχασμό.

Γραπτές Εργασίες και Παρουσιάσεις:  25%

Δύο γραπτές ατομικές εργασίες που αφορούν κριτικό αναστοχασμό σε θέματα και έννοιες που έχουν συζητηθεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μια ατομική γραπτή εργασία που έχει σχεδιασθεί για να ανακαλύψουν και να αναδείξουν οι σπουδαστές τις ικανότητες, στάσεις και συμπεριφορές που έχουν και μπορούν να βοηθήσουν στο χτίσιμο  εργασιακών σχέσεων υψηλής ποιότητας. Μια ομαδική εργασία για το σχεδιασμό και τη δημιουργία θετικών οργανωσιακών πρακτικών.