Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Κωδικός: 
5694
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση: 
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Διδάσκων: 

Περιεχόμενο του μαθήματος: Η αλματώδης ανάπτυξη του Internet, των ψηφιακών καναλιών και των ηλεκτρονικών συναλλαγών κατά τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει ριζικά το τοπίο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επικοινωνίας μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων, επιχειρήσεων και πελατών-καταναλωτών, δημόσιας διοίκησης και πολίτη. Επιπλέον, οι νέες εξελίξεις γύρω από θέματα κοινωνικής δικτύωσης καθώς επίσης η διάδραση μέσα από έξυπνες κινητές συσκευές έχουν διαμορφώσει ένα νέο τοπίο καινοτομίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να αναπτύξει το θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο που απαιτείται για να κατανοήσει ο φοιτητής τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των νέων τεχνολογιών και επιχειρηματικών μοντέλων και να είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα και εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν, η απαιτούμενη τεχνολογική υποδομή, ο τρόπος προώθησής τους, θέματα διασύνδεσης συστημάτων και οργανισμών και γενικότερα διάφορα πρακτικά θέματα που σχετίζονται με την επιχειρηματική αξιοποίηση και υλοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν. Γίνεται παρουσίαση συγκεκριμένων μελετών περίπτωσης και των τεχνολογιών που τις υποστηρίζουν ενώ δίνεται η δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης και ανάπτυξης εφαρμογών αξιοποιώντας σύγχρονες πλατφόρμες ανοικτού κώδικα.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι:

  1. Να αποκτήσουν οι φοιτητές το αναγκαίο εννοιολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο του Η.Ε. κατανοώντας την ανάγκη αλλά και την πρόκληση της διεπιστημονικής προσέγγισης.
  2. Να μπορούν να αντιληφθούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προς καταναλωτές, πολίτες, επιχειρήσεις κλπ. μέσα από αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, νέων μέσων αλληλεπίδρασης και κοινωνικής δικτύωσης, αναδυόμενων καναλιών επικοινωνίας, κλπ.
  3. Να κατανοήσουν οι φοιτητές τους κρίσιμους παράγοντες και τα οφέλη που σχετίζονται με την αποτελεσματική διοίκηση πρωτοβουλιών Η.Ε. και να μπορούν να αξιολογήσουν μια δεδομένη στρατηγική ή επιχειρηματικό μοντέλο Η.Ε.
  4. Να αποκτήσουν οι φοιτητές τα εφόδια για να συμβάλουν στην υλοποίηση λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου, και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα διάφορα πρακτικά ζητήματα.
  5. Να κατανοήσουν οι φοιτητές τα τεχνολογικά θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και να εξοικειωθούν με τη χρήση ενός λογισμικού πακέτου ανάπτυξης ηλεκτρονικών καταστημάτων στο Web.
  6. Να ενημερωθούν οι φοιτητές για τις πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις που επικρατούν γύρω από το Η.Ε. σε παγκόσμιο επίπεδο, σχετικά με την ακαδημαϊκή έρευνα, την επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και τις τεχνολογικές εξελίξεις.