Ηγεσία και Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων

Κωδικός: 
5428
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση: 
Διοίκηση Επιχειρήσεων & Ανθρώπινου Δυναμικού

Περιεχόμενο του μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τη σημασία που έχουν οι προσωπικές ικανότητες για ένα επιτυχημένο διοικητικό στέλεχος στη σύγχρονη επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό το μάθημα αποσκοπεί να βοηθήσει τους συμμετέχοντες τόσο να αναλύσουν και να καταγράψουν τις προσωπικές τους ικανότητες, όσο και να τις βελτιώσουν, όσο αυτό είναι δυνατό, μέσα σ’ ένα ασφαλές περιβάλλον.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

  1. Αναγνωρίζουν βασικές διοικητικές ικανότητες
  2. Εξηγούν τη συνάφειά τους με την αποτελεσματικότητα των διοικητικών στελεχών
  3. Αναπτύσσουν συμπεριφορές που σχετίζονται με τις διοικητικές ικανότητες τόσο στο επαγγελματικό όσο και στο προσωπικό τους πλαίσιο
  4. Εξηγούν διοικητικά προβλήματα υπό το πρίσμα των διοικητικών ικανοτήτων

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. Ιορδάνογλου Δ. & συν., Ηγέτες του Μέλλοντος, Εκδ. Πεδίο, 2016.
  2. Ιορδάνογλου Δ., Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Σύγχρονες Οργανώσεις, Νέες Τάσεις και Πρακτικές, Εκδ. Κριτική, 2008.
  3. Βακόλα Μ. & Νικολάου Ι., Οργανωσιακή Ψυχολογία & Συμπεριφορά, Εκδ. Rossili, 2012.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Στο μάθημα, εκτός των διαλέξεων, θα χρησιμοποιηθούν βιωματικές μέθοδοι μάθησης, όπως αυτοδιαγνωστικά ερωτηματολόγια, ασκήσεις ρόλων, παρουσιάσεις, μελέτες περίπτωσης. Για το λόγο αυτό η συμμετοχή στην τάξη θεωρείται απαραίτητη για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση: 50%.

Οι ερωτήσεις προυποθέτουν καλή και σε βάθος κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος, χρήση αναλυτικής ικανότητας και δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής της θεωρίας. 

Γραπτές εργασίες, παρουσιάσεις και συμμετοχή στην τάξη: 50%

Για την αποτελεσματική ανάπτυξη των δεξιοτήτων είναι απαραίτητη η συμμετοχή στις βιωματικές ασκήσεις που γίνονται στην τάξη. Με βάση αυτές οι συμμετέχοντες καταρτίζουν ένα γραπτό προσωπικό πλάνο ανάπτυξης. Γίνονται επίσης ομαδικές εργασίες και παρουσιάσεις.