Εταιρική Ηθική και Υπευθυνότητα

Κωδικός: 
5781
Εξάμηνο: 
5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδάσκων: 

Περιεχόμενο του μαθήματος: Καθώς οι επιχειρήσεις και οι διακυβερνήσεις ξεπερνούν τα σύνορα χωρών, και οι κοινωνίες αλληλεπιδρούν με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, η σχέση μεταξύ επιχειρήσεων, διακυβερνήσεων και κοινωνιών γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη  και ο ρόλος της ηθικής και της υπευθυνότητας σε αυτή τη σχέση όλο και πιο σημαντικός. Στόχος του μαθήματος είναι οι συμμετέχοντες  να μάθουν να σκέφτονται με πλαίσιο αυτή τη πολύπλοκη σχέση και να καταλάβουν γιατί και πως στις αποφάσεις τους σαν μάνατζερς πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψη αρχές ηθικής και υπευθυνότητας. Για τον λόγο αυτό το μάθημα έχει τις εξής ενότητες.        

Α. Έμφαση στη θεωρία της Εταιρικής Υπευθυνότητας 

Ηθική -Εταιρική Ηθική -Εταιρική Κουλτούρα

Αειφορία -Εταιρική Υπευθυνότητα/Κοινωνική Ευθύνη/Διακυβέρνηση: Οι έννοιες και οι μεταξύ τους σχέσεις

Το παγκόσμιο περιβάλλον: Οικονομικοί-πολιτικοί-τεχνολογικοί παράγοντες

Έννοιες και διαστάσειςτης εταιρικής υπευθυνότητας

 -Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα

-Ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα

-Υπευθυνότητα απέναντι στους καταναλωτές

Η επικοινωνία της εταιρικής υπευθυνότητας

Η εταιρική υπευθυνότητα στην πράξη- στρατηγική, υλοποίηση και αποτελέσματα

Β.  Έμφαση  στην εμπέδωση της υπεύθυνης παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντων

Υπεύθυνη κατανάλωση

-Η κουλτούρα

-Το άτομο

-Τα διλλήματα

Παγκόσμια ανάπτυξη, παραγωγή,  κατανάλωση και υπευθυνότητα

-Προϊόντα ξυλείας και χαρτιού

-Προϊόντα διατροφής

-Προϊόντα ρουχισμού και υπόδησης

-Ηλεκτρονικά προϊόντα

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  1. Να έχουν κατανοήσει σε βάθος τη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων, διακυβερνήσεων και κοινωνιών.
  2. Να έχουν κατανοήσει πως στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον οικονομικοί, πολιτικοί και τεχνολογικοί παράγοντες αλλάζουν τους κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων.
  3. Να έχουν κατανοήσει τις έννοιες  και τις διαστάσεις της Εταιρικής Ηθικής, Εταιρικής Κουλτούρας, Αειφορίας, Εταιρικής Υπευθυνότητας, Κοινωνικής Ευθύνης και Διακυβέρνησης και τις μεταξύ τους σχέσεις.
  4. Να έχουν εμπεδώσει  τη σημασία της υπεύθυνης ανάπτυξης, παραγωγής,  και κατανάλωσης προϊόντων
  5. Να εξοπλιστούν με τη γνώση εκείνη που θα τους επιτρέπει να επιλέγουν στρατηγικές που ενσωματώνουν την υπευθυνότητα, να τις υλοποιούν και να μετρούν τα αποτελέσματά τους

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. Σημειώσεις, Ε. Αποσπόρη, 2016
  2. Corporate Responsibility, P.A. Argrenti, Sage, 2016
  3. Looking behind the Label, T. Bartley et al, Indiana University Press, 2015
  4. Strategic Corporate Social Responsibility. Stakeholders in a Global Environment, W.Werther, Jr & D. Chandles, Sage, 2006
  5. Corporations and Citizenship, G Urban (ed), U of Pennsylvania Press, 2014

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις με διαδραστικό χαρακτήρα, που συνδυάζουν αναλύσεις παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων, χρήση των socialmedia - έρευνα/προετοιμασία και συμμετοχή φοιτητών, επισκέψεις σε   εταιρείες,  παρουσιάσεις από στελέχη επιχειρήσεων, παρουσιάσεις εργασιών από τους φοιτητές.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή εξέταση: 55%.

Οι ερωτήσεις ζητούν εκτενείς γραπτές απαντήσεις και προϋποθέτουν καλή και σε βάθος κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος, χρήση αναλυτικής ικανότητας και δυνατότητα συνδυασμού των θεωριών και εφαρμογών με παραδείγματα.  Ερωτήματα που αναφέρονται σε μελέτες περιπτώσεων ζητούν από τους εξεταζόμενους να δώσουν απαντήσεις/λύσεις σε πραγματικά ζητήματα.

Συμμετοχή, γραπτές εργασίες και παρουσιάσεις: 45%

Οι συμμετέχοντες βρίσκουν ένα πραγματικό πρόβλημα/case και εφαρμόζουν την αποκτηθείσα γνώση για να ερμηνεύσουν ή να δώσουν απαντήσεις στο πρόβλημα.