Επιχειρηματικότητα

Κωδικός: 
5780
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση: 
Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιεχόμενο του μαθήματος: Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές μια οικονομική, πολιτισμική, πολιτική και ψυχολογική προσέγγιση στη δημιουργία και εξέλιξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν τις επιχειρηματικές αρχές που είναι απαραίτητες κατά την έναρξη και λειτουργία της επιχείρησης. Η Επιχειρηματικότητα είναι ένα μάθημα για φοιτητές από πληθώρα επιστημονικών αντικειμένων που ενδιαφέρονται να διερευνήσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες και στάσεις που είναι απαραίτητες για τον επιτυχημένο επιχειρηματία.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να μπορούν να:

  1. Ορίσουν την επιχειρηματικότητα στις επιχειρήσεις και να συζητήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.
  2. Περιγράψουν το σημαντικό ρόλο των ΜΜΕ στην οικονομία
  3. Πραγματοποιήσουν στρατηγική ανάλυση για μια νεοφυή επιχείρηση
  4. Συγκρίνουν εναλλακτικές νομικές μορφές επιχειρήσεων
  5. Αξιολογούν επαρκώς μία υπάρχουσα επιχείρηση (προς εξαγορά)
  6. Προετοιμάσουν ένα στιβαρό επιχειρηματικό σχέδιο και να το παρουσιάσουν σε κοινό
  7. Διαχειριστούν αποτελεσματικά τις λειτουργίες της νεοφυούς ή μικρομεσαίας επιχείρησης

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. Scarborough, N. M and Zimmerer, T. W., (2013). Effective Small Business Management. 10th edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River
  2. Kuratko, D. F (2013) Entrepreneurship, Theory, Process, Practice. 9th edition, South Western Educational Publishing

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Παρουσιάσεις, ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων, ομαδικές εργασίες.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτές τελικές εξετάσεις: 60%

Υποχρεωτική ομαδική εργασία: 40%, (εκ του οποίου 20% από ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο και 20% από τη σχετική παρουσίαση- περισσότερες πληροφορίες σχετικά στην πρώτη συνάντηση)

Προαιρετική εργασία (έως και επιπλέον +10% στον τελικό βαθμό για παρουσίαση ενός άρθρου που ανατίθεται από τη διδάσκουσα).