Εισαγωγή στην Πληροφορική

Κωδικός: 
5231
Εξάμηνο: 
1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιεχόμενο του μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις βασικές έννοιες της πληροφορικής. Οι φοιτητές με το πέρας του μαθήματος θα γνωρίζουν τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει ένας υπολογιστής και ποια είναι τα βασικά στοιχεία της τεχνολογίας της πληροφορικής από την χρήση, αρχιτεκτονική και λειτουργία του υπολογιστή μέχρι το διαδίκτυο, τον παγκόσμιο ιστό και τις πιο πρόσφατες διαδικτυακές τεχνολογίες. Επίσης, θα μπορούν να εξηγήσουν τη χρήση και τις λειτουργίες μιας βάσης δεδομένων, ενώ παράλληλα θα μπορέσουν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις αναφορικά με τον προγραμματισμό των υπολογιστών, τη δομή σύγχρονων επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων και τις διάφορες μορφές ψηφιακής δικτύωσης και επικοινωνίας. Η διδακτέα ύλη είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να εξυπηρετεί ακόλουθα μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών που απαιτούν γνώσεις νέων τεχνολογιών πληροφορικής και ψηφιακής επικοινωνίας.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:

  1. Να κατανοούν τις βασικές έννοιες και αρχές λειτουργίας ενός υπολογιστή (αρχιτεκτονική, λογισμικό και υλικό).
  2. Να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες και αρχές της επιστήμης της πληροφορικής, της διαχείρισης της πληροφορίας, των υπολογιστικών συστημάτων, και των δικτύων/τηλεπικοινωνιών.
  3. Να εξοικειωθούν με βασικές δεξιότητες προγραμματισμού.
  4. Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές σχετικά με τη σχεδίαση, αρχιτεκτονική και λειτουργία βάσεων δεδομένων.
  5. Να εκτεθούν στην χρήση εργαλείων ψηφιακής δικτύωσης και επικοινωνίας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες διαδικτύου.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις.
  2. Poatsy Μ.Α., Martin Κ. and Evans A. (2014). Εισαγωγή στην πληροφορική: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ, Εκδόσεις Κριτική.
  3. Beekman B. and Beekman G. (2014). Εισαγωγή στην πληροφορική, 10η έκδοση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διαλέξεις, εργαστήρια.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση.