Εισαγωγή στην Επικοινωνία

Κωδικός: 
5722
Εξάμηνο: 
2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιεχόμενο του μαθήματος: Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις εξής βασικές θεματικές ενότητες:

 1. Βασικά Μοντέλα των Θεωριών Επικοινωνίας.
 2. Εισαγωγή στη Σημειωτική & Σημειωτική ανάλυση επιχειρησιακών μηνυμάτων.
 3. Βασικές έννοιες και αρχές αποτελεσματικής διαπροσωπικής Επικοινωνίας.
 4. Λεκτική και Μη Λεκτική επικοινωνία.
 5. Δημόσια Επικοινωνία: Σχεδιασμός και Παράδοση Αποτελεσματικών Προφορικών Παρουσιάσεων.
 6. Σχεδιασμός και συγγραφή αποτελεσματικών επαγγελματικών γραπτών αναφορών.
 7. Αποτελεσματική χρήση, επεξεργαστή κειμένου (Word) και προγράμματος δημιουργίας οπτικών βοηθημάτων για παρουσιάσεις (PowerPoint) (εργαστηριακή ενότητα).

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

 1. Να αναγνωρίζουν τα συνθετικά στοιχεία και να αναλύουν  παραδείγματα επιχειρησιακής επικοινωνίας, βασιζόμενοι στα θεωρητικά μοντέλα επικοινωνίας.
 2. Να αναλύουν διαφημιστικά μηνύματα χρησιμοποιώντας στοιχεία από το πλαίσιο της σημειωτικής ανάλυσης.
 3. Να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν τους μη λεκτικούς κώδικες που δομούν τα μηνύματα στο επιχειρησιακό περιβάλλον.
 4. Να αναλύουν τις επικοινωνιακές ανάγκες, να σχεδιάζουν και να παρουσιάζουν αποτελεσματικά προφορικά μηνύματα στο πλαίσιο της δημόσιας επικοινωνίας.
 5. Να σχεδιάζουν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά οπτικά βοηθήματα για τις προφορικές παρουσιάσεις.
 6. Να σχεδιάζουν και να μορφοποιούν αποτελεσματικά, διάφορες μορφές επαγγελματικών γραπτών δοκιμίων.

 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

 1. Hall, S. (2010). Αυτό σημαίνει Αυτό, Αυτό σημαίνει Εκείνο - Σημειωτική: Οδηγός Χρήσης, Εκδόσεις Δίαυλος.
 2. Miller, K. (2006). Οργανωσιακή Επικοινωνία, Εκδόσεις Δίαυλος.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Η διδασκαλία περιλαμβάνει παραδόσεις με ταυτόχρονη αλληλεπίδραση με το ακροατήριο, παρουσίαση και ανάλυση μελετών περίπτωσης, εργαστήριο με χρήση υπολογιστών και συγγραφή, παρουσίαση ομαδικών εργασιών.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Η αξιολόγηση κάθε φοιτητή διαμορφώνεται κατά 50% από την δοκιμασία των γραπτών εξετάσεων, 25% από την εξέταση σε ασκήσεις στο εργαστήριο υπολογιστών και 25% από την παρουσίαση και παράδοση ομαδικής εργασία καθώς  και  από την συμμετοχή σε ασκήσεις και τεστ που γίνονται κατά την διάρκεια των παραδόσεων.