Διοίκηση Ποιότητας και Αλλαγών

Κωδικός: 
5415
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση: 
Διοίκηση Επιχειρήσεων & Ανθρώπινου Δυναμικού
Διδάσκων: 

Περιεχόμενο του μαθήματος: Οι οργανισμοί λειτουργούν, αναπτύσσονται και καλούνται να επιβιώσουν  μέσα σε ένα περιβάλλον  που συνεχώς αλλάζει και εξελίσσεται. Συνεπώς βασική προϋπόθεση επιβίωσης είναι η παρακολούθηση και προσαρμογή στις εξελίξεις και στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος και η αποτελεσματική διοίκηση των ανθρώπων αφού το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο βασικότερος παράγοντας επιτυχίας ενός οργανισμού. Τα επιτυχημένα στελέχη είναι υποχρεωμένα να παρακολουθούν αυτές τις εξελίξεις και να τις παίρνουν σοβαρά υπόψη τους στην άσκηση της διοίκησης. Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση αποτελεσματικών τρόπων προσαρμογής σε αλλαγές που όλοι οι οργανισμοί σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό καλούνται να αντιμετωπίσουν ώστε να επιβιώσουν.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Η επιτυχής διεξαγωγή του μαθήματος βασίζεται τόσο στην παρουσίαση των βασικών αρχών διοίκησης αλλαγών με έμφαση τον ανθρώπινο παράγοντα όσο και στην ανάλυση πρακτικών παραδειγμάτων με σκοπό την ενσωμάτωση της θεωρίας στην πράξη και την βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών.

  1. Να γίνει αντιληπτή η έννοια της αλλαγής σε προσωπικό, ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο
  2. Να προσδιοριστούν οι παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας μια αλλαγής
  3. Να αναλυθούν τα μοντέλα και οι θεωρίες της διοίκησης των αλλαγών
  4. Να παρουσιαστούν πρακτικά παραδείγματα εταιρειών που έχουν επιτύχει η αποτύχει σε αλλαγές
  5. Να αποκτηθούν ικανότητες για να αντιμετωπιστούν οι διάφορες φάσεις της αλλαγής

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

1.Πανεπιστημιακές σημειώσεις, Μ. Βακόλα

2. Βακόλα, Μ. (2005), Διοικώντας τις αλλαγές. Μελέτες περίπτωσης, Εκδόσεις Σιδέρης

Τρόπος παράδοσης μαθήματος (κατανομή σε διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια) και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Οι διδακτικές μέθοδοι περιλαμβάνουν διαδραστικές διαλέξεις, μελέτες περίπτωσης, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις καθώς και ένα workshop για ανάπτυξη ικανοτήτων

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Η αξιολόγηση του μαθήματος στηρίζεται στις εξετάσεις έχοντας μια εργασία που είναι προαιρετική και πριμοδοτική.