Διοίκηση Καινοτομίας

Κωδικός: 
5787
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση: 
Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Διδάσκων: 

Περιεχόμενο του μαθήματος:

Το μάθημα στοχεύει να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την κατανόηση εννοιών που σχετίζονται με την τεχνολογία και την καινοτομία, και πως αυτές επιδρούν σε οικονομικούς, διοικητικούς και οργανωσιακούς όρους, στην συνολική διαμόρφωση στρατηγικής και απόδοσης των επιχειρήσεων. Αναλύονται θεωρητικά υποδείγματα και χρησιμοποιούνται μαθησιακά εργαλεία για την διερεύνηση και κατανόηση του πεδίου της Διοίκησης Καινοτομίας και Τεχνολογίας.

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τους παράγοντες εκείνους που (i) επηρεάζουν κάθε φορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της καινοτομικής διαδικασίας, (ii) διαμορφώνουν την επιλογή βέλτιστων στρατηγικών καινοτομίας και (iii) τα αντίστοιχα ευνοϊκά περιβάλλοντα δημιουργίας και ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και κατανοούν ζητήματα που συνδέονται με:

 • Την κατανόηση βασικών εννοιών που πλαισιώνουν της διοίκησης καινοτομίας.
 • Την αναγνώριση των πηγών καινοτομίας και τεχνολογίας. 
 • Την κατανόηση της καινοτομικής διαδικασίας, των εισροών και εκροών καινοτομίας.
 • Την ανάλυση του εύρους των στρατηγικών καινοτομίας (στρατηγικές ανοικτής καινοτομίας, ανάπτυξη in-house δραστηριοτήτων καινοτομίας, ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες καινοτομικών δραστηριοτήτων).
 • Την αναγνώριση και κατανόηση θεμάτων σχετικά με τη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας και δεδομένων.
 • Την ανάδειξη των νέων τεχνολογιών (π.χ. τεχνητή νοημοσύνη) ως καταλύτες στην διαμόρφωση της διαδικασίας καινοτομίας, της διαδικασίας λήψης αποφάσεων αλλά και την δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών. 
 • Την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής ανάλυσης και παρουσίασης μελετών περίπτωσης

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος  οι φοιτητές θα είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές αρχές της καινοτομίας και θα μπορούν να συνδυάζουν γνώσεις που έχουν αποκτήσει ώστε να συζητούν και να αναλύουν με κριτική διάθεση ζητήματα που άπτονται της δημιουργίας και προώθησης νέων προϊόντων/υπηρεσιών καθώς και να αξιολογούν νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα και σχέδια καινοτομίας.

.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • J. Tidd , J. Bessant (2018). Στρατηγική Διοίκηση Καινοτομίας, Εκδόσεις Broken Hill- Πασχαλίδης.
 • White Margaret A.,Bruton Garry D. (2010). Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, Εκδόσεις Κριτική.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Research Policy
 • Journal of Product Innovation Management
 • Technological Forecasting and Social Change
 • R&D Management