Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων

Κωδικός: 
5785
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση: 
Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιεχόμενο του μαθήματος: Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις διεθνείς διαστάσεις της διοικητικής επιστήμης και την πρακτική εφαρμογή της. Οι βασικές αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων παραμένουν οι ίδιες όταν η επιχείρηση διεθνοποιείται αλλά πρέπει να μελετηθούν σε πλαίσιο νέων αγορών εξωτερικού- περιβάλλοντος. Οι χώρες εξωτερικού είναι διαφορετικές και έτσι τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει το μάνατζμεντ επιφορτισμένο με τη διεθνοποίηση της εταιρείας είναι πιθανόν να είναι πιο σύνθετα. Η διοίκηση μιας διεθνοποιημένης εταιρείας πρέπει να διερευνήσει σε ποιο βαθμό θα πρέπει να ανταποκριθεί-προσαρμόσει τους πόρους και τις ικανότητες της, καθώς και τις στρατηγικές της για τις διεθνείς αγορές, όπως επίσης και σε ποιο σημείο θα εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες και ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα-βάση της αναφορικά με τη διεθνοποίηση. Κατά συνέπεια, ο γενικός στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση του περιεχομένου των διεθνών επιχειρήσεων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που αφορά αποφάσεις στη διεθνοποιημένη εταιρεία που αφορούν τόσο στη διεθνή όσο και στην εγχώρια αγορά.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Το μάθημα αποσκοπεί:

  • Στον προσδιορισμό και κατανόηση των βασικών πολιτισμικών, πολιτι–κών, οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων που επιδρούν στη διοίκηση των διεθνών επιχειρήσεων.
  • Στον εντοπισμό των ευκαιριών που προκύπτουν και των κινδύνων που ανακύπτουν για τα διευθυντικά στελέχη που απασχολούνται σε ένα διεθνές περιβάλλον.
  • Στην κριτική αξιολόγηση των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης και τοπικής ανταπόκρισης στη διεθνή διοίκηση και στρατηγική.
  • Στην ανάλυση των στρατηγικών διεθνοποίησης και εισόδου των επιχειρήσεων σε νέες αγορές.
  • Στην περιγραφή του ρόλου των θυγατρικών επιχειρήσεων και της συμβολής τους στην ανταγωνιστικότητα των κρατών υποδοχής.
  • Στην κριτική αξιολόγηση διαφορετικών οργανωσιακών δομών που παρατηρούνται στην υλοποίηση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
  • Στην περιγραφή και αξιολόγηση των στοιχείων εκείνων που προσδίδουν ποιότητα και γνώση σε μία διεθνή επιχείρηση και συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητά της.
  • Στη σύνδεση της θεωρίας με τη διοικητική πρακτική σε διεθνές επίπεδο.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

· Θανόπουλος Γ.Ν. 2012. Διεθνής Επιχείρηση – Περιβάλλον, Δομή και Προκλήσεις. Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα.

· Χατζηδημητρίου Ι.Α. 2003. Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. Εκδόσεις Ανικούλα, Αθήνα.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, οπτικο-ακουστική παρουσίαση θεματικών ενοτήτων και σύντομες αναλύσεις υποθέσεων στην αίθουσα.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Η αξιολόγηση προκύπτει αποκλειστικά από την επίδοση των φοιτητών / φοιτητριών στις τελικές εξετάσεις.