Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Κωδικός: 
5414
Εξάμηνο: 
4ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδάσκων: 

Περιεχόμενο του μαθήματος: Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί λειτουργούν, αναπτύσσονται και καλούνται να επιβιώσουν  μέσα σε ένα περιβάλλον  ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το μάθημα αυτό στόχο έχει να εισάγει τους φοιτητές στις σύγχρονες προσεγγίσεις της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, τα επιτυχημένα στελέχη όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να γνωρίζουν πως να διοικήσουν αποτελεσματικά τους ανθρώπους. Το μάθημα παρουσιάζει τη στρατηγική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και στη συνέχεια στόχο έχει να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με όλες τις πρακτικές και διαδικασίας της ΔΑΔ όπως είναι η ανάλυση και η περιγραφή της θέσης εργασίας, η  προσέλκυση και η επιλογή, η αξιολόγηση της απόδοσης, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη κ.α

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να

  1. Αναγνωρίζουν τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό μιας επιχείρησης,
  2. Επιλέγουν την ορθή διαδικασία προσέλκυσης και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού με κριτήρια,
  3. Κατανοούν την ανάλυση και την περιγραφή της θέσης εργασίας,
  4. Γνωρίζουν τη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης,
  5. Κατανοούν την αποτελεσματική εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. Παπαλεξανδρή, Ν. και Μπουραντάς Δ. (2002). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εκδόσεις Μπένος.
  2. Χυτήρης, Λ. (2001). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εκδόσεις Interbooks.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Το μάθημα στηρίζεται σε διαδραστικές διαλέξεις, μελέτες περίπτωσης, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις καθώς και στην παρουσία στελεχών της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό τη διάχυση της εμπειρίας και της γνώσης τους.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Το μάθημα αξιολογείται με εξετάσεις. Υπάρχει μια ομαδική εργασία προαιρετική και πριμοδοτική.