Διδακτορικές Υποτροφίες ΕΣΠΑ (2014-2020) από το ΙΚΥ

Διδακτορικές Υποτροφίες ΕΣΠΑ (2014-2020) από το ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, προκηρύσσει Πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά διακοσίων έντεκα (211) θέσεων, σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες. Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι: η ενίσχυση νέων ερευνητών και η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της διδακτορικής έρευνας με κριτήριο επιλογής την επιστημονική επάρκεια των υποβληθεισών προτάσεων. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων έως τις 30/6/2016 και ώρα Ελλάδος 13.00.

Αναλυτικές Πληροφορίες