Διαφήμιση

Κωδικός: 
5636
Εξάμηνο: 
3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιεχόμενο του μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να αναγνωρίσει ο φοιτητής τη στενή σχέση μεταξύ διαφημιστικής στρατηγικής και στρατηγικής μάρκετινγκ και να κατανοήσει τους μηχανισμούς που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα ενός διαφημιστικού προγράμματος. Το μάθημα επικεντρώνεται στις σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις στη μελέτη της διαφήμισης (ιεραρχικά μοντέλα της διαφήμισης, διαφήμιση σε συνθήκες υψηλής και χαμηλής ανάμιξης, μοντέλα στόχων-στρατηγικής και σχεδιασμού) και εξετάζει σε βάθος τόσο τη στρατηγική (ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική μάρκετινγκ, στόχοι, στρατηγική μηνύματος, προϋπολογισμός, σχεδιασμός μέσων και μέτρηση αποτελεσματικότητας) όσο και τη δημιουργική πλευρά της διαφήμισης (δημιουργικός σχεδιασμός, ανάπτυξη, τεχνικές, είδη επικλήσεων). Επίσης, γίνεται ενδελεχής παρουσίαση της διαφήμισης στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλα ψηφιακά μέσα. Έμφαση δίνεται επίσης στη διοίκηση της διαφήμισης τόσο από την πλευρά των πελατών όσο και από την πλευρά των διαφημιστικών εταιρειών.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:

  1.  Να γνωρίζουν τις διαφορετικές θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις στη μελέτη της διαφήμισης.
  2. Να μπορούν να αξιολογήσουν και να χρησιμοποιήσουν τα θεωρητικά εργαλεία ανάπτυξης της διαφημιστικής στρατηγικής.
  3. Να κατανοούν τις διαδικασίες διοίκησης της διαφήμισης και τους διακριτούς ρόλους που εμπλέκονται σε αυτές.
  4. Να γνωρίζουν πώς να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν, να εκτελέσουν και να αξιολογήσουν ένα αποτελεσματικό διαφημιστικό πρόγραμμα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. Ζώτος, Γ. (2008). Διαφήμιση: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Αποτελεσματικότητα (5η έκδ.), Εκδόσεις University Studio Press.
  2. Arens, v. W., Arens, C., & Weigold, M. (2014). Αποτελεσματική Διαφήμιση, Εκδόσεις Rosili.
  3. Belch, G. E., & Belch, M. A. (2014). Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective (10th Ed.). New York: McGraw-Hill.
  4. Katz, Η. (2010).The Media Handbook: A Complete Guide to Advertising Media Selection, Planning, Research, and Buying (4th Ed.). New York: Routledge.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις με διαδραστικό χαρακτήρα, που περιλαμβάνουν παρουσίαση των θεωρητικών προσεγγίσεων και ανάλυση παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Τελική γραπτή εξέταση. Τα θέματα απαιτούν σύντομες απαντήσεις ή επιλογή μεταξύ πολλαπλών επιλογών. Η υψηλή επίδοση προϋποθέτει την καλή και σε βάθος κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος, αναλυτική και κριτική ικανότητα και δυνατότητα συνδυασμού και εφαρμογής του θεωρητικού περιεχομένου σε πραγματικές καταστάσεις και προβλήματα.