Δημόσια Πρόσκληση - Επιστημονικές Μελέτες 2015

Δημόσια Πρόσκληση - Επιστημονικές Μελέτες 2015

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προσκαλεί για 8ο συνεχόμενο έτος επιστήμονες όλων των βαθμίδων και γνωστικών πεδίων να υποβάλλουν προτάσεις για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων διάρκειας 1 έτους που προτίθενται να εκπονήσουν κατά το ημερολογιακό έτος 2015.

Προϋποθέσεις

- Η κάθε πρόταση θα πρέπει να είναι πρωτότυπη μελέτη και να εκπονηθεί αποδεδειγμένα εντός του 2015.
- Οι ερευνητικές ομάδες θα πρέπει να αποτελούνται από τον συντονιστή και από ένα έως τέσσερα, κατ’ ανώτατο, μέλη.
- Κάθε συντονιστής ή μέλος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία ερευνητική ομάδα και κάθε ομάδα δύναται να υποβάλει μόνο μία πρόταση.
- Η πρόταση δεν πρέπει να έχει εξασφαλίσει άλλη πηγή χρηματοδότησης.

Χρηματοδότηση

Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της Ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, το Ίδρυμα προτίθεται να αυξήσει σε 25 τον αριθμό των προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν το 2015. Η κάθε πρόταση θα επιχορηγηθεί με ποσό το οποίο θα κυμαίνεται μεταξύ €10.000 και €12.000.
Ειδικότερα η χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί σε δύο κατηγορίες
Α. ‘Επιστημονικές Μελέτες 2015 - Γενικό Πρόγραμμα’ χωρίς ηλικιακό περιορισμό στους συμμετέχοντες στις ερευνητικές ομάδες.
Β. ‘Επιστημονικές Μελέτες 2015 - Νέοι Ερευνητές’ όπου ο συντονιστής και όλα τα μέλη της ομάδας υποχρεωτικά είναι έως 40 ετών, με ιδιαίτερη έμφαση σε ομάδες μεταδιδακτορικών ερευνητών.

Υποβολή

Η υποβολή προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος το οποίο θα ενεργοποιηθεί κατά τις ημερομηνίες που περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα της παρούσας πρόσκλησης και θα είναι προσβάσιμο μέσω του ιστότοπου www.latsis-foundation.org.

Αξιολόγηση

Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των προτάσεων είναι η πρωτοτυπία της ερευνητικής ιδέας, η καινοτομία της προτεινόμενης μεθοδολογίας και η ποιότητα της ερευνητικής ομάδας. Για την τελική επιλογή των μελετών που θα χρηματοδοτηθούν, το Ίδρυμα βασίζεται στις εισηγήσεις εξειδικευμένων αξιολογητών.

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Τρίτη, 1 Απριλίου 2014 στις 10:00
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: Τρίτη, 15 Απριλίου 2014 στις 13:00
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014
Διάρκεια Εκπόνησης Μελετών: 2 Ιανουαρίου 2015 - 21 Δεκεμβρίου 2015

Περισσότερες Πληροφορίες στην ιστοθέση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση