Βιομηχανικό (Β2Β) Μάρκετινγκ

Κωδικός: 
5627
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Επιλογής

Περιεχόμενο του μαθήματος: Δεδομένου του βάρους των βιομηχανικών (Β2Β) συναλλαγών στην οικονομία και των ιδιαιτεροτήτων των βιομηχανικών αγορών, το περιεχόμενο του μαθήματος στοχεύει να οδηγήσει τους φοιτητές στην κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών των βιομηχανικών (Β2Β) αγορών και των κυρίων διαφορών μεταξύ βιομηχανικού (Β2Β) μάρκετινγκ και μάρκετινγκ καταναλωτικών προϊόντων. Επιπλέον, επιδιώκεται η εξοικείωση με την ανάλυση προβλημάτων Β2Β μάρκετινγκ και την αντίστοιχη λήψη αποφάσεων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν:

  1. Τα βασικά χαρακτηριστικά των βιομηχανικών αγορών.
  2. Τις ιδιαιτερότητες της στρατηγικής μάρκετινγκ σε βιομηχανικές αγορές.
  3. Την έννοια της διοίκησης προμηθειών. 
  4. Τις έννοιες των μειοδοτικών διαγωνισμών καθώς και του μάρκετινγκ των σχέσεων (relationship marketing).

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. Αυλωνίτης, Γ., Δημητριάδης, Σ. και Ήντουνας, Κ. (2015), Στρατηγικό Βιομηχανικό (Β2Β) Μάρκετινγκ, Rosili, Αθήνα.
  2. Αυλωνίτης, Γ. (2001), Στρατηγικό Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, 2η έκδοση, Σταμούλης, Αθήνα.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος (κατανομή σε διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια) και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις με διαδραστικό χαρακτήρα, μελέτες περιπτώσεων, παρουσίαση ομαδικών εργασιών, επισκέψεις από καταξιωμένα στελέχη της αγοράς.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή εξέταση: 80%.

Οι ερωτήσεις ζητούν εκτενείς γραπτές απαντήσεις και προϋποθέτουν καλή και σε βάθος κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος, χρήση αναλυτικής ικανότητας και δυνατότητα συνδυασμού των θεωριών και μοντέλων με παραδείγματα. 

Γραπτή εργασία: 20%

Η εργασία είναι ομαδική και βασίζεται σε ένα παιχνίδι προσομοίωσης που θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια όλου του εξαμήνου.