ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Μ-Ω) ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Το link και ο κωδικός για το μάθημα "Στατιστική για Επιχειρήσεις (Μ-Ω)"  Θα γίνει μέσω του Microsoft Teams.

Link

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad0eaaaae646d45b09f518d3a8f4a585a%40thread.tacv2/1602786648060?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%221912d035-c37d-440e-8816-8d9b05dbefb8%22%7d

Κωδικός

ssaos45