Δεδομένα Ποιότητας

Στα δεδομένα ποιότητας του φοιτητικού πληθυσμού περιλαμβάνονται:

 

  1. Οι βασικοί δείκτες επιδόσεων(τα bold γράμματα να παραπέμπουν, στην επίσημη ιστοσελίδα της  ΜΟΔΙΠ,στο https://www.aueb.gr/el/node/19167) σχετικά με τη συμμετοχή και επίδοση των προπτυχιακών φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους ανά ακαδημαϊκό  έτος και ανά εξεταστική περίοδο.
  2. Το  προφίλ  φοιτητικού πληθυσμού του Τμήματος (τα bold γράμματα να παραπέμπουν,στην επίσημη ιστοσελίδα της  ΜΟΔΙΠ, στο https://www.aueb.gr/el/node/19168) το οποίο περιγράφει τους δείκτες που  αφορούν: i) εγγεγραμμένους φοιτητές/τριες, ii) νεοεισαχθέντες φοιτητές/τριες, iii) αλλοδαπούς φοιτητές/τριες, iv) φοιτητές/τριες ΑΜΕΑ και v) φοιτητές/τριες του προγράμματος Erasmus+. Επιπλέον, το προφίλ του φοιτητικού πληθυσμού αποτυπώνεται: i) στις εκθέσεις στις οποίες παρουσιάζονται τα δεδομένα ποιότητας σχετικά με τη συγκριτική και διαχρονική απεικόνιση των βάσεων εισαγωγής στα Τμήματα του ΟΠΑ και σε αντίστοιχα με αυτά, ii) στα στατιστικά προτιμήσεων των επιτυχόντων υποψηφίων.
  3. Η κατηγορία πορεία φοίτησης και επιτυχίες σπουδών, (τα bold γράμματα να παραπέμπουν στην επίσημη ιστοσελίδα της  ΜΟΔΙΠ, στο https://www.aueb.gr/el/node/19169) η οποία περιλαμβάνει δεδομένα ποιότητας σχετικά με: i) την κατανομή βαθμολογίας και τη μέση τιμή βαθμού πτυχίου των αποφοίτων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, και ii) την εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών καθώς και τη διάρκεια σπουδών τους.
  4. Η κατηγορία σχετικά με τη διαθεσιμότητα των μαθησιακών πόρων και της φοιτητικής στήριξης, (τα bold γράμματα να παραπέμπουνστην επίσημη ιστοσελίδα της  ΜΟΔΙΠ, στο https://www.aueb.gr/el/node/19170) στην οποία παρουσιάζονται στοιχεία για τις υπηρεσίες και τις υποδομές διδασκαλίας, μάθησης και υποστήριξης των φοιτητών/τριων. Πιο συγκεκριμένα, ανά ακαδημαϊκό και ημερολογιακό έτος, συγκεντρώνονται δεδομένα σχετικά με την κεντρική Βιβλιοθήκη, τις αίθουσες διδασκαλίας, τα εκπαιδευτικά εργαστήρια, τις ψηφιακές υπηρεσίες, τις δραστηριότητες της Φοιτητικής Λέσχης, καθώς και τις  υπηρεσίες της Φοιτητικής Μέριμνας, τις δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης και τα αποτελέσματα του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης.
  5. Στοιχεία σχετικά με τη σταδιοδρομία των αποφοίτων (τα bold γράμματα να παραπέμπουνστην επίσημη ιστοσελίδα της  ΜΟΔΙΠ, στοhttps://www.aueb.gr/el/node/19171 ) του Ιδρύματος.