Πιστοποίηση

 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής με την από 10/9/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), έλαβε πιστοποίηση με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών, από 10/9/2019 έως 9/9/2023.

Η πιστοποίηση χορηγήθηκε, καθώς μετά τη διενέργεια των προβλεπόμενων διαδικασιών διαπιστώθηκε ότι το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Έκθεση Πιστοποίησης (Accreditation Report)

Με την αναθεωρημένη Απόφαση Πιστοποίησης του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ορίζεται για πέντε έτη, από 10-9-2019 έως 9-9-2024.

Αρχείο Σχετικής απόφασης