Ερευνητικά εργαστήρια

Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή:

Την κάλυψη σε προπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος και γενικότερα, την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των υπολοίπων Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους των Εργαστηρίων μέσα σε ένα πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.

Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδηλώσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημονικών και άλλων προσωπικοτήτων.

-->  ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ <--

Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών (AISLab)  

Διευθυντής: Καθηγητής Δ. Χέβας
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο, βασιζόμενο στη τεχνολογία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) της ανάλυσης λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, β) της προσομοίωσης της λειτουργίας του λογιστικού κυκλώματος Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων καθώς και Παροχής Υπηρεσιών, γ) της διαχείρισης πληροφοριών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (αναφορικά τόσο με το εσωτερικό όσο και με το εξωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον) και δ) της προσομοίωσης των επιπτώσεων των λαμβανομένων αποφάσεων.
 
ΦΕΚ ΊδρυσηςA 66 - 06.04.2001
 
Χώρος Στέγασης: Α 33, 3ος Όροφος, Πτέρυγα Αντωνιάδου, Κτήριο Οδού Πατησίων 76

Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών (FinLab)

Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγητής Κ. Δράκος
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά πεδία: α) της ανάλυσης της λειτουργίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, β) της ανάλυσης λογιστικών και χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, γ) της προσομοίωσης της επενδυτικής συμπεριφοράς των φορέων που δρουν στα πλαίσια μιας χρηματιστηριακής αγοράς και δ) της προσομοίωσης των αποφάσεων αριστοποίησης ενός χαρτοφυλακίου πρωτογενών τίτλων ή παραγώγων τους.
 
ΦΕΚ ΊδρυσηςA 66 - 06.04.2001
 
Χώρος Στέγασης: 108, 1ος Όροφος, Κτήριο Οδού Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος

Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Αποτίμησης Επιχειρήσεων (“Business Analysis and Valuation Laboratory”) 

Διευθυντής: Καθηγητής Α. Μπάλλας

Γνωστικό Αντικείμενο: Το Εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων», «Έλεγχος, πρόληψη και εντοπισμός απάτης», «Ελεγκτικής» και «Φορολογικής Λογιστικής».
 
ΦΕΚ Ίδρυσης: Β 773 - 13.03.2017

Χώρος Στέγασης: 206, 2ος Όροφος, Κτήριο Οδού Τροίας

Εργαστήριο Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής (Behavioral Finance Laboratory - BeFin)  

Διευθυντής: Καθηγητής Σ. Σπύρου

Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Κεφαλαιαγορές, Χρηματαγορές και Επενδυτική Συμπεριφορά» και ειδικότερα σε θέματα που άπτονται της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής. Αναλυτικότερα το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου περιλαμβάνει: θεωρία Προοπτικής, και Ορθολογισμός (Prospect Theory & Rationality), Επενδυτική Ψυχολογία και Ευριστικοί κανόνες (Investor Psychology & Heuristics), Προβλέψεις και Παρουσίαση της Πληροφόρησης (Predictions & Framing Effects), Αγελαία Συμπεριφορά Επενδυτών (Herd Behavior), Επενδυτικό Συναίσθημα, (Investor Sentiment), η εξήγηση Χρηματοοικονομικών Γρίφων (Closed End Fund Puzzle, Dividend Puzzle, μεταξύ άλλων), Υπέρ-αντίδραση και Υπό-αντίδραση Επενδυτών (Overreaction & Underreaction), Τα Όρια του Arbitrage (The Limits of Arbitrage), Υποδείγματα Αποτίμησης Επενδύσεων και Συμπεριφορικές Μεταβλητές (Asset Pricing Models and Behavioral Variables), Η Επίδραση της Νομισματικής Πολιτικής στις Προσδοκίες (Monetary Policy and Expectations).
 
ΦΕΚ ΊδρυσηςB 1002 - 24.03.2017

Χώρος Στέγασης: 207, 2ος Όροφος, Κτήριο Οδού Τροίας
 

Εργαστήριο Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης (International Shipping, Finance and Management Laboratory)

Συμμετέχοντα Τμήματα:
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Διευθύνον – Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων)
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων)
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Σχολή Οικονομικών Επιστημών)
 
Διευθυντής: Καθηγητής Ε. Καβουσανός

Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση». Ειδικότερα, διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες που θα καλύπτονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ναυτιλιακά οικονομικά, χρηματοοικονομικά και διοίκηση, όπως: Λειτουργία των αγορών των ναύλων, των επενδύσεων στη ναυτιλία, των αγορών των νέων και μεταχειρισμένων πλοίων, των αγορών διάλυσης πλοίων, των καυσίμων, των ναυτιλιακών παραγώγων, των οικονομικών των λιμένων, των επενδύσεων στον κλάδο της ναυτιλίας των σχημάτων χρηματοδότησης και της ανάλυσης των πηγών κεφαλαίων, των αγορών χρεογράφων και αξιόγραφων, την αξιολόγηση των επενδύσεων και των εναλλακτικών επιλογών που υφίσταται, εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων, και άλλα θέματα που αφορούν στη διοίκηση των επιχειρήσεων.
 
 ΦΕΚ Ίδρυσης:  B 1375 - 24.04.2017

Χώρος Στέγασης: 207, 2ος Όροφος, Κτήριο Οδού Τροίας