Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Μ-Ω) Εξ αποστάσεως διδασκαλία

Ανακοινώνεται ο σύνδεσμος για το μάθημα Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, τμήμα Μ-Ω:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac727b435742848b3bf31f154805daab0%40thread.tacv2/1602432158562?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%22ca5bd722-87a5-4829-afaf-e69d40dcec51%22%7d

Ο κωδικός είναι: szs0sb0

Η σύνδεση θα γίνει με το πρόγραμμα teams.