Αιτήσεις Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδ. Έτους 2022-2023

Ανακοινώνεται ότι όσοι:

α) πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ),

β) κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων και

γ) απόφοιτοι Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ακαδ. έτους 2022-2023, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας την στη Γραμματεία του Τμήματος (accfin@aueb.gr), από 1 μέχρι και 15 Νοεμβρίου 2022, συνυποβάλλοντας τα εξής:

  • Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία (για τις περιπτώσεις α και β)
  • Βεβαίωση ισοτιμίας τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής, ή από ΙΤΕ στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Τ.Ε.Ι ή Ανωτέρας Σχολής της αλλοδαπής (για τις περιπτώσεις α και β)
  • Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμου τίτλου (για την περίπτωση γ)
  • Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου, το οποίο να έχει αποκτηθεί προ της εγγραφής τους στο Ι.Ε.Κ. (για την περίπτωση γ)
  • Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου (για όλες τις περιπτώσεις)

Επισυνάπτονται το αρχείο της αίτησης και οι ανακοινώσεις του Τμήματος σχετικά με την ύλη και βιβλιογραφία.