ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Εκ μέρους του Διδάσκοντα,

"Αγαπητοί φοιτητές,

Το μάθημα Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στη Χρηματοοικονομική θα ξεκνήσει την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024."

Αθανάσιος Σάκκας