Ανακοίνωση για το μάθημα της Φορολογικής Λογιστικής

Εκ μέρους του κύριου Νίκου Καραμπίνη,

"Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες,

Σας ενημερώνω ότι για όλο το χρονικό διάστημα που τα μαθήματα θα διεξάγονται εξ αποστάσεως, θα πρέπει να ακολουθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή σας.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ2Mjg1MTktNDZhNC00ZjAxLTg0NjMtMTlmMGE1YzE2ZWI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%22918a91e6-e2a9-4c34-9141-ded2c586f8b0%22%7d

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να είναι δυνατή η είσοδός σας στη σύσκεψη, απαιτείται να έχετε συνδεθεί στο Teams με τον λογαριασμό σας του ΟΠΑ."