Ενημέρωση φοιτητών 3ου και μεγαλυτέρων ετών

Την επόμενη Παρασκευή 1 Οκτωβρίου και ώρα 11πμ-1μμ, θα γίνει παρουσίαση του νέου Οδηγού Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής, ο οποίος προβλέπει ορισμένες τροποποιήσεις στους κύκλους εξειδίκευσης σε σχέση με τον προηγούμενο Οδηγό Σπουδών. 

Όσοι από τους προπτυχιακούς μας φοιτητές, και ιδιαιτέρως οι φοιτητές του 3ου και μεγαλυτέρων ετών, επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση και να συμμετάσχουν την συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ο ακόλουθος:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5de66498bf434de2804cac28bf1387e0%40thread.tacv2/1632730732477?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%220d109b43-cc65-454e-84af-e2da6bf3c3a6%22%7d

Υπενθυμίζεται ότι ο Οδηγός Σπουδών είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ: http://www.cs.aueb.gr/el/content/odigos-spoydon

Διευκρινίζεται οτι θα υπάρξει και άλλη διαδικτυακή εκδήλωση, που θα ανακοινωθεί προσεχώς, στοχευμένη στους νεοεισερχόμενους φοιτητές του Τμήματος. 

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής ΟΠΑ