Πρόγραμμα Σπουδών

Στόχοι Προγράμματος

Στόχος των προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα Πληροφορικής είναι η προετοιμασία επιστημόνων Πληροφορικής με εφόδια που θα τους επιτρέπουν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τεχνολογιών Πληροφορικής και στην εισαγωγή τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, καθώς και ικανών να αντεπεξέλθουν στις ραγδαίες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις στον κλάδο. 

Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών στηρίζεται στην πεποίθηση ότι για την ουσιαστική συνεισφορά στο χώρο της Πληροφορικής είναι απαραίτητη και η σε βάθος γνώση της Επιστήμης των Υπολογιστών, και η γνώση του αντικειμένου του πεδίου εφαρμογής. Έτσι, ο φοιτητής του Τμήματος μπορεί να παρακολουθήσει εκτός από μαθήματα Πληροφορικής και προχωρημένα μαθήματα Οικονομικών, Διοικητικής Επιστήμης και Επιχειρησιακής Έρευνας. Η ποικιλία αυτή δίνει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στις σπουδές.

Η κατάρτιση του προγράμματος σπουδών έγινε έχοντας υπόψη τα αντίστοιχα προγράμματα ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, καθώς και τα πρότυπα προγράμματα σπουδών ειδικών φορέων, όπως η Association for Computing Machinery (ACM), η British Computer Society και το Institute for Electrical and Electronic Engineers (ΙΕΕΕ). Πέρα από την ολοκληρωμένη κατάρτιση στην Πληροφορική, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής επιδιώκει και την εξοικείωση των φοιτητών με τα πεδία των εφαρμογών της Πληροφορικής. Έτσι σημαντικό μέρος των σπουδών αφιερώνεται σε μαθήματα εφαρμογών. 

Ο φοιτητής πρέπει αρχικά να παρακολουθήσει έναν αριθμό μαθημάτων που καλύπτουν ένα εκτεταμένο, αλλά απαραίτητο, γνωστικό υπόβαθρο, κοινό για όλους τους φοιτητές. Στη συνέχεια εμβαθύνει στους τομείς που επιθυμεί παρακολουθώντας μαθήματα επιλογής τα οποία καλύπτουν τη μεθοδολογία μιας ορισμένης επιστημονικής περιοχής. 

Τα μαθήματα επιλογής είναι οργανωμένα σε κύκλους μαθημάτων, με κάθε κύκλο να αποτελείται από ορισμένα υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία παρέχουν τις βασικές γνώσεις του κύκλου, καθώς και ορισμένα μαθήματα επιλογής, τα οποία επιτρέπουν περαιτέρω εμβάθυνση σε επί μέρους εξειδικεύσεις του κύκλου.

Οι κύκλοι είναι:
1. Θεωρητική Πληροφορική.
2. Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών.
3. Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια.
4. Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης.
5. Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά Πληροφορικής.
6. Υπολογιστικά Μαθηματικά και Επιστημονικοί Υπολογισμοί.