Πρακτική Άσκηση

Μία σημαντική δραστηριότητα του Τμήματος Πληροφορικής είναι η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Σεπτέμβριο 1997, στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι και διήρκεσε μέχρι τον Σεπτέμβριο 2000. Έπειτα το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Στα πλαίσια του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης το Τμήμα Πληροφορικής δίνει την ευκαιρία στους σπουδαστές του 6ου και επομένων εξαμήνων να έρθουν σε άμεση επαφή με το αντικείμενο της επιστήμης τους σε επιχειρήσεις του χώρου της Πληροφορικής και των Οικονομικών. Κατά την ακαδημαϊκή περίοδο Φεβρουάριος 2006 - Ιούνιος 2010 , στο πρόγραμμα συμμετείχαν 77 εταιρίες (63 ανήκαν στον ιδιωτικό τομέα και  14 στον δημόσιο τομέα), 20 μέλη Δ.Ε.Π. και 184 φοιτητές/τριες. 
 
Σήμερα το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης