Κατατάξεις Πτυχιούχων

Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα Πληροφορικής (Ακαδ. Έτους 2019-2020), σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ.: Φ1/192329/B3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. β’).

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν, κατά το διάστημα 1-20 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από το Πανεπιστήμιο, στα παρακάτω τρία υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξάμηνου σπουδών:

 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
 2. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
 3. Μαθηματικά Ι

Τα ανωτέρω μαθήματα προσμετρούνται για τους επιτυχόντες στα μαθήματα για την απόκτηση Πτυχίου γιατί αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται από τα αρμόδια όργανα της Σχολής «Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας» και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5ου Εξαμήνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2019, συνυποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
 2. Βεβαίωση ισοτιμίας τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ / ΔΙΚΑΤΣΑ στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019-2020

ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Αλγόριθμοι και αρχές προγραμματισμού υπολογιστών (βασική λογική, στοιχειοποίηση, ακολουθία, επανάληψη, αναδρομή, αποδοτικότητα αλγορίθμων). Δομές δεδομένων (πίνακες, λίστες, στοίβες, δέντρα). Θεωρία υπολογισμού (υπολογισιμότητα και πολυπλοκότητα, κλάσεις P και NP). Αρχιτεκτονική υπολογιστών (λογικές πύλες, εκτέλεση εντολών, μνήμη, αρχιτεκτονική μηχανής, γλώσσα μηχανής, μεταβίβαση παραμέτρων, μονάδες εισόδου/εξόδου). Γλώσσες προγραμματισμού (γραμματικές, συντακτική ανάλυση, μεταγλωττιστές). Λειτουργικά συστήματα (διεργασίες, χρονοπρογραμματισμός). Συστήματα αρχείων και βάσεων δεδομένων. Δίκτυα υπολογιστών και Διαδίκτυο (βασικά πρωτόκολλα διαδικτύου, HTML, TCP, WiFi).

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Η Επιστήμη των Υπολογιστών: Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση, J. G. Brookshear (μετάφραση από αγγλικό πρωτότυπο), 10η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009.
 • Εισαγωγή στην Σύγχρονη Επιστήμη των Υπολογιστών, L. Goldschlager, A. Lister (μετάφραση από αγγλικό πρωτότυπο), Εκδόσεις Δίαυλος, 2000.
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών, B. Forouzan, F. Mosharraf (μετάφραση από αγγλικό πρωτότυπο), 3η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2015.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η έννοια του προγράμματος. Μεταβλητές, τύποι μεταβλητών, εκφράσεις και αριθμητικοί υπολογισμοί.  Δομές ελέγχου και δομές επανάληψης της γλώσσας Python. Είσοδος/έξοδος δεδομένων. Εντοπισμός και άρση σφαλμάτων.  Συναρτήσεις και μέθοδοι. Η έννοια του αλγορίθμου.  Σχεδίαση αλγορίθμων και αρχές δομημένου προγραμματισμού. Δομημένοι τύποι, αλφαριθμητικά, λίστες, πίνακες. Αλγόριθμοι αναζήτησης, αλγόριθμοι ταξινόμησης, μαθηματικά προβλήματα. Αρχεία δεδομένων. Η έννοια της αναδρομής, αναδρομικές συναρτήσεις, σχέση μεταξύ επανάληψης και αναδρομής. Βασικές έννοιες συναρτησιακού και αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού στην γλώσσα Python.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα Συγγράμματα:           

 • Υπολογισμοί και Προγραμματισμός με την Python, John V. Guttag, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2015.
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με την Python, David Schneider, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 2016.
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με την Python, Ν. Α. Αγγελιδάκης, 2015.
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με αρωγό τη γλώσσα Python, Γ. Μανής, Εκδόσεις Κάλλιπος, 2015.
 • Composing Programs, John DeNero, (διαθέσιμο στο https://composingprograms.com), 2015.

ΤΡΙΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Ιδιότητες πραγματικών αριθμών, ελάχιστα άνω και μέγιστα κάτω φράγματα. Ορισμός και ιδιότητες ορίου. Ορισμός και ιδιότητες συνέχειας σε σημείο και διάστημα, συνέχεια Lipschitz. Ορισμός, ιδιότητες και εφαρμογές παραγώγου. Κυρτότητα συνάρτησης. Ορισμός ολοκληρώματος κατά Darboux και Riemann και απορρέουσες ιδιότητες. Το Θεμελιώδες Θεώρημα του Λογισμού και οι εφαρμογές του. Εφαρμογές ολοκληρώματος: υπολογισμός όγκων στερεών εκ περιστροφής, μήκους καμπύλης, και επιφάνειας ορισμένης σε πολικές συντεταγμένες. Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης: γραμμικές, χωριζομένων μεταβλητών και άλλες. Μέθοδος Euler. Πολυώνυμα Taylor. Ακολουθίες, σειρές και κριτήρια σύγκλισης σειρών με μη αρνητικούς όρους. Στοιχεία αναλυτικής γεωμετρίας: διανύσματα, εξίσωση ευθείας στο επίπεδο και το χώρο, εξίσωση επιπέδου, μετασχηματισμός συντεταγμένων στο επίπεδο, κωνικές τομές.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός, M. Spivak (μετάφραση από αγγλικό πρωτότυπο), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2015.
 • Απειροστικός Λογισμός, Τόμος Ι, R. L. Finney, F.R. Giordano (μετάφραση από αγγλικό πρωτότυπο), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2015.
 • Ανώτερα Μαθηματικά, Τόμος Α, Π. Κατερίνης, Η. Φλυτζάνης, Εκδόσεις Μπένου, 2010.
 • Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός, Τόμος Ι, T. Apostol (μετάφραση από αγγλικό πρωτότυπο), Εκδόσεις Ατλαντίς, 1962.