ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Σχολή καλύπτει μια ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών τους.

Τα Όργανα της Σχολής είναι: 

  • ο Κοσμήτορας
  • η Κοσμητεία και 
  • η Γενική Συνέλευση

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ
Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Καθ. Μούτος Θωμάς
Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Καθ. Οικονομίδης Γεώργιος
Πρόεδρος Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών 

Καθ. Αλογοσκούφης Γεώργιος
Πρόεδρος Τμήματος
Οικονομικής Επιστήμης