ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Σχολή καλύπτει μια ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών τους.

Τα Όργανα της Σχολής είναι: 

  • ο Κοσμήτορας
  • η Κοσμητεία και 
  • η Γενική Συνέλευση

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ
Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Αναπλ. Καθ. Μιαούλη Αναστασία
Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Καθ. Οικονομίδης Γεώργιος
Πρόεδρος Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών 

Καθ. Αλογοσκούφης Γεώργιος
Πρόεδρος Τμήματος
Οικονομικής Επιστήμης