Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

  • Εργαστήριο Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής (Economic Growth and Social Policy Laboratory)
           Διευθυντής: Καθηγητής Π. Τσακλόγλου

Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο καλύπτει εξυπηρετεί ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της «Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής» και ειδικότερα σε θέματα (ενδεικτικά) που άπτονται της οικονομικής μεγέθυνσης, της πολιτικής οικονομίας, της κοινωνικής προστασίας, της αγοράς εργασίας, του χρηματοπιστωτικού τομέα, της βιομηχανικής πολιτικής και πολιτική ανταγωνισμού και της περιβαλλοντικής πολιτικής.

ΦΕΚ Ίδρυσης: B 1077 - 29.03.2017

Χώρος Στέγασης: Α 49, 4ος Όροφος, Πτέρυγα Αντωνιάδου, Κτήριο Οδού Πατησίων 76


Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης