Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Καραπάνου Βάϊα                                     

vkarap@aueb.gr

Κατσελίδης Ιωάννης                                            

ikatsel@aueb.gr

Κολιούση Παναγιώτα                                                       

gkoliousi@aueb.gr
Λάλλας Δημήτριος lallasd@aueb.gr
 
Λαμπρινίδης Ανδρέας lamprinidis@aueb.gr
 
Λουκά Αλέξανδρος

loukalex@aueb.gr

Μπαγέρη Βασιλική bageri@aueb.gr
 
Σπυρέλλης Σταύρος-Νικηφόρος sspyrellis@aueb.gr