Συμβασιούχοι Διδάσκοντες ΕΣΠΑ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Βραχνός Ευριπίδης (evripides@aueb.gr)

Αντωνία-Μαρία Σαραντάκη (sarantaki@aueb.gr)