Προκήρυξη για την πλήρωση της Θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομικής Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Η Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης αποφασίζει την προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομικής Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τριετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ήτοι μέχρι την Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα: 14:00.Μαζί με την αίτηση οι κ.κ. υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα σε ένα (1) αντίτυπο. Η αίτηση και το βιογραφικό θα πρέπει να αποσταλούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: econ@aueb.gr

Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 10:30-12:30, στην αίθουσα Δ4 της Πτέρυγας Δεριγνύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

H προκήρυξη και η αίτηση υποψηφιότητας είναι διαθέσιμες εδώ.