Πρόγραμμα Σπουδών

Στόχος των προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα Πληροφορικής είναι η προετοιμασία επιστημόνων Πληροφορικής με εφόδια που θα τους επιτρέπουν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τεχνολογιών Πληροφορικής και την αξιοποίηση δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών υπολογιστικού νέφους για την ανάπτυξη εφαρμογών Πληροφορικής και να έχουν έτσι ενεργό ρόλο σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, ικανών να ανταπεξέλθουν στις ραγδαίες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις στον κλάδο. 

Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών στηρίζεται στην πεποίθηση ότι για την ουσιαστική συνεισφορά στο χώρο της Πληροφορικής είναι εξίσου απαραίτητες η σε βάθος γνώση της Επιστήμης των Υπολογιστών και η γνώση του αντικειμένου του πεδίου εφαρμογής. Έτσι, ο φοιτητής του Τμήματος μπορεί να παρακολουθήσει, εκτός από μαθήματα Πληροφορικής, και μαθήματα Οικονομικών, Διοικητικής Επιστήμης και Επιχειρησιακής Έρευνας. Η ποικιλία αυτή δίνει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στις σπουδές που παρέχει το Τμήμα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Η κατάρτιση του προγράμματος σπουδών έγινε λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα προγράμματα ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και τα πρότυπα προγράμματα σπουδών ειδικών επιστημονικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των Association for Computing Machinery (ACM) και Institute for Electrical and Electronic Engineers (ΙΕΕΕ). Εκτός από την ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην Πληροφορική, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος επιδιώκει και την εξοικείωση των φοιτητών με τις εφαρμογές της Πληροφορικής σε άλλες επιστήμες και γνωστικά πεδία. 

Ως εκ τούτου, κατά την αποφοίτησή τους οι φοιτητές του Τμήματος θα είναι σε θέση:

  • Να εφαρμόζουν ενδεδειγμένες και επιστημονικά ορθές αλγοριθμικές, μαθηματικές και επιστημονικές διεργασίες και μεθόδους για την επίλυση προβλημάτων Πληροφορικής.
  • Να αναλύουν και να συγκρίνουν εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης επιστημονικών ή τεχνικών προβλημάτων. 
  • Να επιλύουν προβλήματα που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνική γνώση σε συγκεκριμένους τομείς..
  • Να λειτουργούν αποτελεσματικά ως μέλη ομάδων που εργάζονται για την ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση έργων Πληροφορικής.
  • Να αντιλαμβάνονται τις ευρύτερες εφαρμογές της Πληροφορικής σε άλλα αντικείμενα που θεραπεύει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Διοίκηση, Οικονομικά, Λογιστική, Στατιστική, Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, κ.λπ.).
  • Να αντιλαμβάνονται τις κοινωνικές, ηθικές και πολιτισμικές συνέπειες της τεχνολογίας των υπολογιστών και της ευρείας χρήσης τους.
  • Να κατανοούν τα σύγχρονα ανοικτά επιστημονικά, τεχνολογικά και ερευνητικά θέματα της Πληροφορικής και να μπορούν να συμβάλουν ερευνητικά στην επιστημονική έρευνα προς την αντιμετώπισή τους. 
  • Να μπορούν να παρουσιάσουν έννοιες και αποτελέσματα μεθόδων Πληροφορικής σε εξειδικευμένο επιστημονικό ή τεχνικά καταρτισμένο κοινό με τη μορφή είτε γραπτής έκθεσης είτε προφορικής παρουσίασης.

Διάρκεια Σπουδών και Καταμερισμός Μαθημάτων σε Εξάμηνα

Η κανονική διάρκεια φοίτησης είναι 8 εξάμηνα, και κάθε μάθημα του Τμήματος είναι ενταγμένο σε ένα από αυτά. Αν και η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική, ανταποκρίνεται στις συνθήκες κανονικής φοίτησης, καθώς και στην αλληλουχία των γνώσεων των διαφόρων μαθημάτων. Συνιστάται στους φοιτητές να ακολουθούν αυτή την αλληλουχία διότι είναι γνωσιολογικά ορθή, ο φόρτος κατανέμεται ισοβαρώς στα εξάμηνα και αποφεύγονται συγκρούσεις μεταξύ μαθημάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Καθένα από τα μαθήματα του τμήματος αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο πλήθος μονάδων ECTS (European Credit Transfer System). Τα ECTS μαθημάτων άλλων τμημάτων του ΟΠΑ που προσμετρούνται για τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής είναι σε κάθε περίπτωση όσα έχει ορίσει το άλλο τμήμα.