ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023, αίτηση με τα δικαιολογητικά που απαριθμούνται παρακάτω.

Υποψήφιοι και αξιολόγηση αιτήσεων

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017. Κυρίως απευθύνεται σε πτυχιούχους ανθρωπιστικών, κοινωνικών, πολιτικών και νομικών επιστημών, καθώς επίσης σε πτυχιούχους επιστημών της πληροφορίας, οι οποίοι έχουν ζωηρό ενδιαφέρον για την εφαρμογή των μεθόδων και τεχνολογιών της πληροφορικής στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών  και για τις αλλαγές στις πρακτικές εργασίας που αυτές επιφέρουν. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Πρόγραμμα μόνον εάν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2023. Αιτήσεις υποβάλλονται σε διαδοχικούς κύκλους κατόπιν ανακοίνωσης.

Ο αριθμός εισακτέων είναι τριάντα τρείς (33) κατ' ανώτατο όριο.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή η οποία κρίνει, καθορίζει και εισηγείται στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες επιτυχίας, με βάση τον βαθμό πτυχίου, βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα, επιστημονικές εργασίες, τυχόν εργασιακή εμπειρία, είδος ερευνητικής ή/και επαγγελματικής εμπειρίας, γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση άλλης ξένης γλώσσας, προσωπική συνέντευξη και σύντομη εξέταση, συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή/και εργοδότες. Η διαδικασία αυτή διεξάγεται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαία, είτε κατά στάδια, κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των προηγουμένων σταδίων.

Μετά την ειδοποίηση των υποψηφίων για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης δίδεται προθεσμία δύο εβδομάδων στους επιτυχόντες να αποδεχθούν ή όχι την θέση τους στο Πρόγραμμα.

Κάθε αίτηση για το παρόν πρόγραμμα αξιολογείται ανεξάρτητα από αιτήσεις που έχουν τυχόν υποβληθεί σε άλλα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ