Οριστικά Αποτελέσματα

Οριστικά Αποτελέσματα στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/29898-22/26.07.2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού Διπλώματος για τις θέσεις αυτοδύναμης διδασκαλίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας Σε Νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού Για Το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5180679 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11352501