Προκήρυξη Υποψηφίων Μεταδιδακτόρων

Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ, κατ΄ εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού για την Πραγματοποίηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Ο.Π.Α. (Απόφαση Συγκλήτου, 2η συνεδρ./11.02.2016) στα πλαίσια της 4ης Συνέλευσης/ 19/12/2018 αποφάσισε την προκήρυξη πέντε (5) θέσεων υποψηφίων μεταδιδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές:

 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο της Πληροφορίας». Εισηγητής:  Καθηγητής Δ. Γκρίτζαλης, email: dgrit@aueb.gr 
 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Εταιρικές πιστοποιήσεις και προστασία προσωπικών δεδομένων», Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Σ. Δημέλη, email: dimelis@aueb.gr
 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Γραφικά Υπολογιστών, Εικονική Πραγματικότητα και Διαδραστικές Τεχνολογίες σε Πραγματικό χρόνο (1 έτος)», Εισηγητής:  Επίκουρος Καθηγητής Γ. Παπαϊωάννου, email: gepap@aueb.gr 
 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Διαδραστική φωτορεαλιστική σύνθεση εικόνας (1 έτος)», Εισηγητής:  Επίκουρος Καθηγητής Γ. Παπαϊωάννου, email: gepap@aueb.gr
 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Αναγνώριση προτύπων με έμφαση στο οπτικό περιεχόμενο»,  Εισηγητής:  Επίκουρος Καθηγητής Γ. Παπαϊωάννου, email: gepap@aueb.gr 

Για όλες τις παραπάνω θέσεις γνωστικών αντικειμένων υπάρχει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης από διεθνή και εθνικά ερευνητικά έργα. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 2. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
 3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 4. Κατάλογο των επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/ δημοσιευθεί από τον/ την υποψήφιο/α
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές ΑΕΙ, είτε από διδάκτορες, Ερευνητές αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 6. Πρόταση εκπόνησης της Μ.Ε. (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://mscis.cs.aueb.gr/el/static/information#application_forms )

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την Αίτηση Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών  & Διδακτορικών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος γραφείο 707) μέχρι και την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12-2 & Παρασκευή 11-1).
Οι προϋποθέσεις φοίτησης στο μεταδιδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματός Πληροφορικής αναγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Τμήματος που είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://mscis.cs.aueb.gr/el/static/doctoral#analytical_regulations 
Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203643.