Προκήρυξη υποψήφιων μεταδιδακτορικών

Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ, στα πλαίσια της 10ης Συνέλευσης/11.07.2018,  αποφάσισε την προκήρυξη επτά (7) θέσεων υποψηφίων μεταδιδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές:

 1. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακά Τεκμήρια». Εισηγητής:  Καθηγητής Δ. Γκρίτζαλης , email:  dgrit@aueb.gr 
 2. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστημάτων». Εισηγητής:  Καθηγητής Δ. Γκρίτζαλης, email:  dgrit@aueb.gr 
 3. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία φυσικής γλώσσας με έμφαση σε μεθόδους βαθιάς μηχανικής μάθησης».  Εισηγητής:  Αναπλ. Καθηγητής Ι. Ανδρουτσόπουλος , email : ion@aueb.gr
 4. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Παράσταση και οργάνωση γνώσης, οντολογίες». Εισηγητής:  Καθηγητής Π. Κωνσταντόπουλος , email : panosc@aueb.gr
 5. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές κρυπτογραφίας και ασφάλεια στο Διαδίκτυο». Εισηγητής:  Καθηγητής Γ. Πολύζος , email: polyzos@aueb.gr 
 6. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη με εξειδίκευση στα νευρωνικά δίκτυα». Εισηγητής:  Καθηγητής Β. Βασσάλος , email: vassalos@aueb.gr
 7. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Γλώσσες Προγραμματισμού». Εισηγητής:  Καθηγητής Β. Βασσάλος , email: vassalos@aueb.gr

Για όλες τις παραπάνω θέσεις γνωστικών αντικειμένων υπάρχει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης από διεθνή και εθνικά ερευνητικά έργα.
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Κατάλογο των επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/ δημοσιευθεί από τον/ την υποψήφιο/α
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές ΑΕΙ, είτε από διδάκτορες, Ερευνητές αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 • Πρόταση εκπόνησης της Μ.Ε. (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://mscis.cs.aueb.gr/el/static/information#application_forms)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την Αίτηση Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://mscis.cs.aueb.gr/el/static/information#application_forms)  στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών  & Διδακτορικών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος γραφείο 707) από τη Δευτέρα 27 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12-2 & Παρασκευή 11-1).
Οι προϋποθέσεις φοίτησης στο μεταδιδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματός Πληροφορικής αναγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Τμήματος που είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://mscis.cs.aueb.gr/el/static/doctoral#analytical_regulations 
Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203643.