Προκήρυξη του ΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων

Το πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης απευθύνεται σε άριστους πτυχιούχους ή επαγγελματίες που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δυνατότητες τους, με δυνατές τεχνικές/ μαθηματικές γνώσεις, από την μηχανική, τα μαθηματικά, τη στατιστική, τα χρηματοοικονομικά, τα οικονομικά, την επιχειρησιακή έρευνα και την επιστήμη των υπολογιστών. Το πρόγραμμα Μερικής φοίτησης απευθύνεται σε επαγγελματίες (με τουλάχιστον διετή επαγγελματική εμπειρία) που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της εξερεύνησης και κατανόησης  του πλήθους των δεδομένων στους οργανισμούς που απασχολούνται. 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι  11 Αυγούστου 2018. Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. καθορίζονται σε έξι χιλιάδες (6.000€) ευρώ για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης και σε εφτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500€) ευρώ για το Τμήμα Μερικής Φοίτησης. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Υπάρχει δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Κάθε αίτηση είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση με πρόσφατη φωτογραφία.
  • Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβρη που ακολουθεί.
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών.
  • Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του Ν. 4485/2017. Εναλλακτικά, επιτρέπεται να υποβληθεί μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας αποδεικτικό υποβολής αίτησης προς τον ΔΟΑΤΑΠ για ισοτιμία. Σε αυτή την περίπτωση, η απαιτούμενη πράξη αναγνώρισης υποβάλλεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία εγγραφής στο Π.Μ.Σ.. 
  • Αποδεικτικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Γ2/C2, που απο-δεικνύεται με κατάλληλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Υποψήφιοι που δεν κατέχουν τέτοιο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας κατά το χρόνο της αίτησης μπορούν να γίνουν υπό συνθήκη δεκτοί στο Π.Μ.Σ., με τον όρο να προσκομίσουν το αποδεικτικό κατά την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ.
  • Πιστοποιητικό βαθμολογίας στο GRE τεστ (εφόσον υπάρχει)
  • Δύο (2) συστατικές επιστολές (σε σφραγισμένο φάκελο στη Γραμματεία του προγράμματος ή μέσω e-mail στο datascience@aueb.gr )
  • Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας (προαιρετικό για το πλήρους φοίτησης και υποχρεωτικό για της μερικής)
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με αναφορές σε τυχόν δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες και σε ενδεχόμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι  11 Αυγούστου 2018. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Οι αιτήσεις θα συμπληρώνονται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο http://e-graduate.applications.aueb.gr/ και εκτυπωμένη μορφή τους πρέπει να υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην Γραμματεία του προγράμματος κατά τη διάρκεια των αιτήσεων στην ακόλουθη διεύθυνση:
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, τμήμα Πληροφορικής , Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευελπίδων 47A & Λευκάδος, Αθήνα 11362 Ελλάδα, 7ος όροφος, Γραφείο 707 (Δευτέρα- Παρασκευή 12:00-18:00, τηλ.: (+30) 210-82.03.860, e-mail: salexandri@aueb.gr  κα. Σιμόνη Αλεξανδρή).

Το πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης είναι διάρκειας ενός έτους. Οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν 60 ΠΜ μαθημάτων, από τις οποίες 46 πιστωτικές μονάδες υποχρεωτικών μαθημάτων και 14 πιστωτικές μονάδες μαθημάτων επιλογής. Μετά την συμπλήρωση των μαθημάτων , οι φοιτητές αναλαμβάνουν την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με τη μορφή Ολοκληρωμένου Έργου (Integrated Capstone Project) σε συνεργασία με επιχειρήσεις ή φορείς σε θέμα που θα σχεδιάζεται από κοινού με την επιχείρηση ή τον φορέα και τον ακαδημαϊκό επιβλέποντα, για 15 ΠΜ. Η παρακολούθηση των διαλέξεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Το πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης είναι διάρκειας δύο ετών. Οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν 75 ΠΜ μαθημάτων, από τις οποίες 46 μονάδες υποχρεωτικών μαθημάτων και 29 μονάδες μαθημάτων επιλογής. Οι φοιτητές μπορούν σε ειδικές περιπτώσεις να αντικαταστήσουν 15 ΠΜ μαθημάτων με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με τη μορφή Ολοκληρωμένου Έργου (Integrated Capstone Project) σε συνεργασία με επιχειρήσεις ή φορείς σε θέμα που θα σχεδιάζεται από κοινού με την επιχείρηση ή τον φορέα και τον ακαδημαϊκό επιβλέποντα, με την έγκριση του Διευθυντή του Προγράμματος. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα, 18:00-21:00. Η παρακολούθηση των διαλέξεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα: 
https://www.dept.aueb.gr/en/cs/content/graduate-study-program-master-science-data-science 

Ανακοίνωση-Περίληψη Προκήρυξης