Προκήρυξη του ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα

Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συστήματα, απευθυνόμενο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης.

 1. Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, σε αποφοίτους Τμημάτων και Σχολών Διοικητικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, σε αποφοίτους Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Αστυνομικών Ακαδημιών, καθώς και σε αποφοίτους ΤΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών. Δικαίωμα έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι - εάν γίνουν δεκτοί - έχουν δυνατότητα εγγραφής στο ΠΜΣ εφόσον ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο Σεπτέμβρη 2019.
 2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων γίνεται από το Διευθυντή ή/και την Επιτροπή του ΠΜΣ, οι οποίοι κρίνουν, καθορίζουν και εισηγούνται στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες επιτυχίας, με βάση τη συνάφεια και τη συνδρομή των βασικών σπουδών τους στην προαγωγή και ανάπτυξη των επιστημονικών στόχων του ΠΜΣ, τη βαθμολογία των τίτλων σπουδών, συστατικές επιστολές, γνώση ξένων γλωσσών,  τυχόν ε-παγγελματική εμπειρία, επιστημονικές εργασίες, άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, καθώς και το βαθμό που θα προκύψει από ατομική συνέντευξη κάθε υποψηφίου (κίνητρα, οργα-νωτικότητα, γνωστική εστίαση κλπ.) Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της Επιτροπής, είτε ενιαίως, είτε κατά στάδια, κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειόμενων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των προηγούμενων σταδίων.
 3. Η παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται επιτυχής παρακολούθηση έντεκα (11) μαθημάτων, τα οποία κατανέμονται στις εξής γνωστικές περιοχές:
  1. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων & Υποδομών
  2. Δικτυοκεντρικά & Διάχυτα Πληροφοριακά Συστήματα 
  3. Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα 
  4. Πληροφοριακά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας
  5. Συστήματα Διαχείρισης  Γνώσης
  6. Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
 4. Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ πλήρους φοίτησης είναι  15-18 μήνες, περιλαμβανομένης της εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας. Οι διαλέξεις ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη.
 5. Η παρακολούθησή του ΠΜΣ συνεπάγεται καταβολή τελών φοίτησης. Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 4.000€ ανά φοιτητή και καταβάλλονται τμηματικά.
 6. Σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται υποτροφίες ως εξής:
  • Υποτροφία εισαγωγής αριστούχων: Καλύπτει μέχρι 50% των διδάκτρων και μπορεί να χορηγείται μόνο σε κατόχους βασικού πτυχίου με άριστη επίδοση.
  • Υποτροφία επίδοσης: Χορηγείται με βάση αποκλειστικά και μόνο την επίδοση των φοιτητών στα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων του ΠΜΣ.
  • Υποτροφία βάσει οικονομικών κριτηρίων: Απαλλάσσονται πλήρως από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ των οποίων το ατομικό εισόδημα (εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα) και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο ΠΜΣ έχει ολοκληρωθεί  η εκκαθάριση φόρου. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του ΠΜΣ. Διευκρινίζεται ότι όποιος λάβει υποτροφία εισαγωγής ως αριστούχος δεν αποκλείεται από υποτροφία επίδοσης.
 7. Αριθμός θέσεων ανά ακαδημαϊκό έτος: Μέχρι τριάντα πέντε (35) φοιτητές.
 8. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, τα εξής:
  1. Έντυπο αίτησης (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο https://e-graduate.applications.aueb.gr και κατατίθεται εκτυπωμένη, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Προγράμ-ματος).
  2. Πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.
  3. Aντίγραφο πτυχίου (οι ήδη πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή της αίτησής τους γίνεται με την αίρεση απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβρη 2019.
  4. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ (όσοι προέρχονται από ΑΕΙ του εξωτερικού). Η υποβολή αίτησης προς τον ΔΟΑΤΑΠ δεν υποκαθιστά την απαιτούμενη πράξη αναγνώρισης, η οποία πρέπει να προϋπάρχει και να υποβληθεί μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας.
  5. Aντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών.
  6. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση στο έντυπο που διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
  7. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με αναφορές σε τυχόν επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου και ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία.
  8. Αντίγραφα αποδεικτικών επαγγελματικής προϋπηρεσίας (προαιρετικά).
  9. Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων (μέχρι 300 λέξεις), στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές.
  10. Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο αντίγραφο). Η καλή γνώση της αγγλικής αποδεικνύεται με τίτλο επιπέδου “First Certificate” των University Cambridge ή Michigan ή με άλλο, αντίστοιχο και ισόκυρο, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Όσοι δεν προσκομίσουν τέτοιο πιστοποιητικό θα αξιολογηθούν ως προς το βαθμό γνώσης της γλώσσας.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν έως τα τέλη Ιουνίου 2019. Στη συνέχεια θα καταρτισθεί πίνακας επιτυχόντων και ενδεχομένως επιλαχόντων και θα παρασχεθεί ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου οι επιτυχόντες να καταβάλλουν 1.000€ για να κατοχυρώσουν τη θέση τους στο ΜΠΣ. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής η κατάσταση επιτυχόντων μπορεί να συμπληρωθεί από την κατάσταση επιλαχόντων. Επισημαίνεται ότι το ποσό που καταβάλλεται για την κατοχύρωση της θέσης στο ΠΜΣ δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση στον υποψήφιο, εκτός εάν δικαιούται υποτροφίας με βάση οικονομικά κριτήρια. Κάθε αίτηση για το ΠΜΣ αξιολογείται ανεξάρτητα από τις αιτήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί σε άλλα ΠΜΣ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 706), Δευτέρα-Πέμπτη (12:00-14:00) και Παρασκευή (11:00-13:00), τηλ. 210-82.03.643, κα. Άννα Παπάζογλου. 
    
Οι φόρμες των συστατικών επιστολών, υπάρχουν στην ιστοσελίδα τoυ ΠΜΣ: http://mscis.cs.aueb.gr/el/static/information#application_forms

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://mscis.cs.aueb.gr/el/normal/home