Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση Κινδύνων

Course Code: 
5725
Semester: 
7th
Elective Courses

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να γίνουν κατανοητές οι βασικές έννοιες που συνδέονται με την λειτουργία των Δ.Σ. στα πλαίσια ενός οργανισμού-επιχείρησης, ο ρόλος του στελέχους Δ.Σ. καθώς και καθήκοντα και αρμοδιότητες που περιλαμβάνει η θέση του, ανάλογα με το αντικείμενο της κάθε επιχείρησης, να κατανοηθούν οι μηχανισμοί επίδρασης, κινητοποίησης και διαμόρφωσης της Κοινής Γνώμης σε μια κοινωνική ομάδα και να αποκτηθούν οι βασικές γνώσεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Δ.Σ.

Περιεχόμενα του μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις εξής βασικές θεματικές ενότητες:

  1. Εισαγωγή στις δημόσιες σχέσεις
  2. Κοινή γνώμη
  3. Επικοινωνία με διάφορες ομάδες κοινού
  4. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος δημόσιων σχέσεων
  5. Μοντέλα πρακτικής και ρόλοι επαγγελματιών δημόσιων σχέσεων
  6. Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων
  7. Η αξιοποίηση του διαδικτύου από τις δημόσιες σχέσεις
  8. Χορηγία